Od UZVH sem dobil banalno kazen v višini cca 2500€ ker moje podjetje ni bilo vpisano v register UZVH za opravljanje živilske dejavnosti (imam pa dejavnost seveda vpisano v AJPES-u). Zanima me: Kaj pomeni zahteva za sodno varstvo? Da lahko dobim odvetnika gratis? Kaj svetujete? Da se sodno borim, če velja da dobim odvetnika gratis ali da plačam polovični znesek kazni čimprej? Se lahko zgodi, da bom moral plačati celotni znesek kazni, če me z mojimi ugovori po preteku možnosti polovičnega plačila kazni ne bo nihče upošteval? Kaj pomeni 8 dni od vročitve? Je to 8 vseh dni ali 8 delovnih dni? Ali prav razumem, da lahko vložim zahtevo za sodno varstvo do 11.11., možnost polovičnega plačila kazni pa imam do 19.11.?

Zahteva za sodno varstvo je pravno sredstvo, predvideno po Zakonu o prekrških, zoper odločbe o prekrških ali zoper izdane plačilne naloge in v praksi pomeni, da o utemeljenosti prekrška odloča sodišče v sodnem postopku.

 

Zakon o prekrških-1 v 62. členu določa tudi razloge za vložitev zahteve za sodno varstvo, in sicer:

  • če je bila z odločbo prekršena materialna določba tega zakona ali predpis, ki določa prekršek;
  • če je bila storjena kršitev določb postopka, ker ni odločil pristojni organ, ker storilcu ni bila dana možnost, da se izjavi o prekršku, ker je pri odločanju ali vodenju postopka sodelovala oseba, ki bi po zakonu morala biti izločena ali je bila izločena, ker so bile kršene določbe o uporabi jezika v postopku, ker izrek odločbe ni razumljiv ali je sam s seboj v nasprotju ali ker odločba nima vseh predpisanih sestavin;
  • zaradi zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja, pri čemer se smejo v zahtevi navajati nova dejstva in predlagati novi dokazi le, če vlagatelj zahteve izkaže za verjetno, da jih brez svoje krivde ni mogel uveljaviti v hitrem postopku;
  • če se odločba opira na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona ne more opirati, ali ki je bil pridobljen s kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
  • zaradi izrečenih sankcij, odvzema premoženjske koristi in stroškov postopka in odločitve o premoženjskopravnem zahtevku.

Torej zahteva za sodno varstvo pomeni vsebinsko odločanje o izrečenem prekršku, nikakor pa ne pomeni brezplačnega zastopanja po odvetniku. Do brezplačnega zastopanja po odvetniku ste upravičeni samo v primeru izpolnjevanja pogojev Zakon o brezplačni pravni pomoči – vezano na finančne zmožnosti (vendar bi že na prvi pogled ocenila neizpolnjevanje pogojev).

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!