Zavezanec, samostojni podjetnik, kateremu vodimo poslovne knjige, je razširil svojo dejavnost tudi na dejavnost pomorskega potniškega prometa, šifra dejavnosti 50.100. Fizična oseba je v letu 2014 kupila plovilo. V letu 2017 bi ga prenesla med sredstva s.p.. Kaj je podlaga za prenos v poslovne knjige s.p.?

Slovenski računovodski standard, SRS 30.12., določa: Vrednost opredmetena osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom stvarnega premoženja iz gospodinjstva, je vrednost, ki izhaja iz izvirne listine ali cenitvenega poročila in ne sme presegati poštene vrednosti sredstva.  Ugotavljanje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev, pridobljenih na druge načine, je določeno v SRS 1 in SRS 2.

Za ogled celotnega odgovora je potrebna PRIJAVA!