Za refundacijo povračila nadomestila plač v breme ZZZS poseben Covid-19 zahtevek

15. APRIL 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Vse informacije glede zadržanosti od dela in uveljavljanja nadomestila plače v zvezi z epidemijo COVID-19, vključno z izvajanjem 56. člena ZIUZEOP, najdete na spletni strani ZZZS.

 

Delodajalec, ki ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik, bo za obdobje zadržanosti od vključno 11. 4. do 31. 5., ki bi glede na določbe ZDR-1 bremenilo delodajalca (torej do vključno 30 delovnih dni), vložil posebni mesečni zahtevek za refundacijo z oznako ''COVID-19'' na novi spletni strani ZZZS. Oddati bo možno Excelovo datoteko (pripravljeno na podlagi v zgornji povezavi objavljenega pripomočka) ali pdf datoteko, pripravljeno iz programa delodajalca za obračun plač.

 

Delodajalec pri obračunu nadomestila po 56. členu ZIUZEOP uporabi takšen  % osnove po razlogih zadržanosti 01, 02, 03, 04 in 05 kot to določa ZDR-1 in takšno urno osnovo za nadomestilo kot jo uporablja delodajalec pri obračunu nadomestila v svoje breme ( po ZDR ali kolektivni pogodbi, če je ta ugodnejša).

 

Preko nove spletne strani se ne bodo oddajali ''običajni'' zahtevki za refundacijo po ZZVZZ, ampak le novi COVID-19 zahtevki.

 

Novih COVID-19 zahtevkov po 56. členu ZIUZEOP ne bo možno oddati preko portala SPOT ali preko vmesnika.

 

Samostojni zavezanec bo vložil mesečno vlogo za direktno izplačilo nadomestila na ZZZS za obdobje od vključno 11. 4. do 31. 5.. Vloga je enaka kot jo samostojni zavezanci vlagajo že sedaj za nadomestila, ki jih ZZZS izplačuje po določbah ZZVZZ za zadržanosti zaradi bolezni ali poškodbe od vključno 31. delovnega dne oz. od 1. delovnega dne za nego, spremstvo, darovanje krvi, transplantacijo, izolacijo ter poškodbe, nastale v okoliščinah iz 18. člena ZZVZZ.


Na ZZZS posebej opozarjajo na posebnost glede izvajanja 33. člena ZIUZEOP, ki je uvedel oprostitev plačila vseh prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ) za vse delavce pri delodajalcih v zasebnem sektorju. Prosijo, da upoštevate, da oprostitev prispevkov za PIZ ne velja v času odsotnosti zaradi bolniškega staleža, za katerega delodajalec dobi povrnjeno nadomestilo plače s strani ZZZS, to pa je v naslednjih primerih:

  • od prvega dne odsotnosti npr. zaradi nege, izolacije, spremstva (navadni zahtevek za refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni obliki),
  • od 31. delovnega dne odsotnosti dalje v ostalih primerih  (navadni zahtevek za refundacijo preko SPOT, vmesnika ali v papirni obliki),
  • od prvega dne odsotnosti od 11. 4.  do predvidoma 31. 5. 2020 v skladu s 56. člena ZIUZEOP zaradi nezmožnosti za delo zaradi bolezni, poškodbe izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicne bolezni, ki ga je pred  ZIUZEOP moral do 30. delovnega dne izplačati v svoje breme delodajalec (novi COVID-19 zahtevek na spletni strani ZZZS).