Razpis Slovenskega podjetniškega sklada - P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo (dopolnjeno 7.9.2020)

07. SEPTEMBER 2020  |   Tadeja Bučar

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v petek, 31.7.2020, v Uradnem listu RS št. 107/2020 in na svoji spletni strani objavil javni razpis z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je v Uradnem listu RS št. 116/2020 z dne 28.8.2020, Ob-2580/20, objavil spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo (označene z rdečo).

Gre za novo linijo neposrednih kreditov s strani SPS-a v višini od 5.000 EUR do 50.000 EUR na podjejte, neposredno namenjenih zagotavljanju ugodnih likvidnostnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem, ki so utrpela gospodarsko škodo zaradi virusa SARS-CoV-2. 

Cilj javnega razpisa P7C 2020 COVID je MSP-jem, ki so utrpela škodo zaradi virusa SARS-CoV-2 omogočiti hiter in enostaven dostop do brezobrestnega kredita, z naslednjimi ugodnostmi:

a) nižje zavarovalne zahteve,

b) ročnost kredita do 60 mesecev,

c) možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev,

d) kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 50.000 EUR,

e) brez stroškov odobravanja in vodenja.

Na razpis  P7C COVID 2020 se lahko prijavijo:

a) mikro, mala in srednje velika podjetja, ki imajo na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge od 5 do vključno 49 zaposlenih, organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki, zadruge in zavodi ter socialna podjetja (so.p), ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu,

 

b) ki imajo glavno dejavnost po SKD:

· I55.1 Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov;

· I55.2 Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

· I55.3 Dejavnost avtokampov, taborov;

· I56 Dejavnost strežbe jedi in pijač;

· N79 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

· N82.3. Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

· R90 Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

· N49.391, medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS).

Na ta način želi država, preko SPS-a, MSP-jem omogočiti dostop do virov financiranja pod ugodnimi pogoji z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita ter jim omogočiti »preživetje« oz. ohranitev poslovanja in ohranitev delovnih mest s tem pa pa delno omiliti gospodarske posledice virusa SARS-CoV-2. 

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je v Uradnem listu RS št. 116/2020 z dne 28.8.2020, Ob-2580/20, objavil spremembe vsebine javnega razpisa Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo, z oznako P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 107 z dne 31.7.2020.

Spremembe se nanašajo na naslednji točki Javnega razpisa:

4.1. Splošni pogoji kandidiranja

V prvem odstavku, »Vlagatelj mora izpolnjevati vse naslednje pogoje«, se je spremenila točka b) in sicer na način:

Stara b) točka: ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni  čas1. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

Nova b) točka: ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 1 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas1. V število zaposlenih se ne upošteva zaposlenih iz programa javnih del.

1 143. člen ZDR določa, če polni delovni čas ni določen z zakonom ali kolektivno pogodbo, se šteje za polni delovni čas 40 ur na teden. Po 67. členu Zakona o delovnih razmerjih ima delavec, ki dela krajši delovni čas, v skladu s predpisi o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisi o zdravstvenem zavarovanju ali predpisi o starševskem dopustu, pravice iz socialnega zavarovanja, kot če bi delal polni delovni čas. V primeru samostojnega podjetnika se za zaposleno osebo šteje nosilec dejavnosti, ki je zavarovan za polni delovni čas.

8. Roki za predložitev vlog

Javni razpis ima (po spremembi) naslednje prijavne roke za oddajo vlog s prilogami na ePortal Sklada: 24. 8., 10. 9. in 9. 10. 2020. Dodan je bil prijavni rok 10.9.2020.

Vir: Novica SPS in Uradni list št.107/2020