Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Ministrstvo preoblikovalo predloge davčnih sprememb

08. SEPTEMBER 2017  |   Jasmina Malnar Molek

V novem predlogu ministrstva za finance se ohranja predlagana sprememba sistema normiranih odhodkov, ki predvideva vključitev dohodkov iz dejavnosti v sistem letnega obračuna dohodnine, s tem pa se zavezancu priznajo olajšave, vezane na osebne okoliščine (splošna olajšava, olajšava za vzdrževane družinske člane itd.). Nov predlog predvideva znižanje višine normiranih odhodkov iz 80 % na 70 % prihodkov. Z namenom zajezitve zlorab sistema normiranih odhodkov se vzpostavijo mehanizmi, ki bodo zaznane zlorabe omejevali. Nadgrajuje se pravilo glede obveznega izstopa iz sistema ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov ter določa zgornja meja višine priznanih normiranih odhodkov. V primeru povezanih oseb se prihodki seštevajo, zavezanec pa vedno lahko dokazuje, da je njegov primer pristen ali da shema poslovanja ni vzpostavljena predvsem z namenom doseganja izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 

Tudi pri predlaganih spremembah sistema obdavčitve dohodkov iz delovnega razmerja delavcev, napotenih na delo zunaj države je ministrstvo sledilo prejetim predlogom ključnih deležnikov. Gre za napotitve delavcev, ki z napotitvami v tujino ali iz tujine v Slovenijo pridobivajo in delijo nova znanja in veščine na gospodarskem, znanstvenem ali akademskem področju v Sloveniji. Zaradi preprečevanja socialnega dumpinga je bil glede na prvotni predlog dodan dodaten pogoj glede višine zagotovljene plače v pogodbi o zaposlitvi, in sicer 1,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v Sloveniji. Preoblikovan je bil tudi pogoj glede razdalje 150 km od državne meje. Nov predlog se opira na kraj običajnega opravljanja dela pred napotitvijo po najkrajši cestni povezavi, in sicer, če je ta več kot 200 km oddaljen od kraja napotitve. 

 

Prav tako novi predlogi sprememb upoštevajo pripombe glede povračil stroškov vezanih na začasno napotitev na delo v tujino. Zaradi preprečevanja zlorab posodobljeni predlog predvideva, da se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod določenimi pogoji ne vštevajo povračila stroškov za prehrano, prevoz in prenočišče.

 

Tudi v zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb so ključne predlagane spremembe vezane na sistem normiranih odhodkov, ki v novem predlogu sledi spremembam v sistemu normiranih odhodkov po zakonu o dohodnini, poleg tega pa tudi ukrepi za vključitev vseh učinkov prevrednotenj in prerazvrstitev vseh finančnih instrumentov v davčno osnovo.

 

Predlagane spremembe zakona o davčnem potrjevanju računov predvidevajo trajno možnost proste izbire zavezanca glede uporabe vezane knjige računov za izdajanje računov po izteku prehodnega obdobja (31. december 2017) in s tem odprava obveznosti dokazovanja nezmožnosti dostopa do spleta za zavezanca ter podaljšanje roka za sporočanje podatkov o izdanih računih iz vezane knjige davčnemu organu do desetega dne v mesecu, ki sledi mesecu izdaje računa. Predlaga se tudi podaljšanje časa za spletno preverjanje davčno potrjenih računov na šestdeset dni.

 

S predlaganimi spremembami zakona o davku na tonažo se jasneje določa izračun dohodkov od prodaje ladij.

 

Ključni predlogi sprememb zakona o davčnem postopku se nanašajo na spremembe postopkovnih določb zaradi sprememb zakona o dohodnini in spremembe določb glede dneva in načina plačila davka. Zaradi uvedbe možnosti kartičnega plačevanja davkov ter drugih obveznih dajatev pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila se bolj na splošno določa, da se davek plača pri upravnem ali drugem državnem organu, če tehnične možnosti to dopuščajo. Takšna splošna določba predstavlja pravno podlago za uvedbo plačevanja davkov tako pri davčnem organu kot tudi pri drugih organih.

 

Vir: MF