Kdo je posredni ali neposredni proračunski uporabnik?

Neposredne in posredne uporabnike državnega in občinskih proračunov določa Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

 

Neposredni uporabniki državnega oziroma občinskih proračunov so:

1. državni ter občinski organi in organizacije, vključno z občinsko upravo, ki so ustanovljeni z zakonom, občinskim odlokom ali drugim pravnim aktom (5. in 6. točka prvega odstavka 3. člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in nasl., ZJF) in

2. ožji deli občin, ki so pravne osebe (prvi odstavek 1. člena ZJF).

Posredni uporabniki državnega ali občinskega proračuna so pravne osebe:

- ki so organizirane v pravno organizacijski obliki javni zavod, javna agencija ali javni sklad,

- katerih ustanovitelj in lastnik je država oziroma občine,

- ki izvajajo javno službo, dejavnost v javnem interesu ali druge naloge, s katerimi se izvajajo javne funkcije in

- ki sredstva za financiranje pridobivajo iz državnega ali občinskih proračunov, ZZZS ali ZPIZ in drugih virov.

 

Kot posredni uporabniki se obravnavajo tudi:

- ZZZS in ZPIZ,

- javni zavodi, javne agencije ter javni skladi, katerih ustanovitelji so posredni uporabniki,

- samoupravne narodnostne skupnosti in

- kmetijsko-gozdarska zbornica ter javni zavodi, katerih ustanovitelj je Kmetijsko-gozdarska zbornica.

 

Kot posredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna se ne šteje pravna oseba, ki je organizirana kot d.d., d.o.o., javni gospodarski zavod, ali v drugi pravnoorganizacijski obliki, čeprav ima v firmi besedo zavod, sklad ali agencija.

 

Uprava Republike Slovenije za javna plačila vodi register neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.

Priprava: Mag. Nina Scortegagna Kavčnik, vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in svetovalnega in izobraževalnega centra
Zadnja sprememba: 18.04.2020