Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

NPK Prometnik/prometnica v cestnem prometu, 17.11., 24.11.2022

  • Vse o dogodku
  • Kraj: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, mala sejna soba, Celovška cesta 69, Ljubljana
  • Trajanje od 17.11.2022 do 24.11.2022
  • Cena: potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni mapi) - oproščeno DDV - 190,00€
  • preverjanje znanja - oproščeno DDV - 236,00€

NPK Prometnik/prometnica v cestnem prometu, 17.11., 24.11.2022


NPK Prometnik/prometnica v cestnem prometu 17.11., 24.11.2022

NPK Prometnik/prometnica

Certifikat o NPK je javno veljavna listina, ki se pridobi v postopku preverjanja in potrjevanja nacionalnih poklicnih kvalifikacij z neposrednim preverjanjem strokovnih znanj, spretnosti in sposobnosti, določenih s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti, ali pa na podlagi listin, pridobljenih po izobraževalnih programih. Pomembno je, da posameznik lahko dokaže to česar se je naučil in kar zna delati.  Kandidatu pomeni  možnost dokazovanja skritega znanja in spretnosti (pridobljenih z delom, samoizobraževanjem, tečaji, znanjem iz prejšnjih delovnih mest, ipd.) in je hkrati priznanje neformalnega in nepotrjenega znanja ter sredstvo, s katerim se mu  beležijo rezultati učenja skozi vse življenje.
Pridobitev NPK Prometnik/prometnica vam omogoča potrditev vaših že pridobljenih delovnih izkušenj in neformalno pridobljenih znanj z javno veljavno
listino.

Dokumenti, ki morajo biti zbrani v osebni portfoliji kandidata so:
Obvezne priloge:
-    prijava v postopek preverjanja ali potrjevanja,
-    dokazilo o končani srednji poklicni izobrazbi,
-    življenjepis (Europass),
-    dokazilo o predhodnih delovnih izkušnjah (pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu, potrdilo delodajalca o delovnih izkušnjah, opis svojega dela, navedba primerov iz lastne prakse)
-   potrdilo strokovne usposobljenosti za upravljalca prevozov (odgovorna oseba v cestnem prometu).

Neobvezne priloge:
-    potrdila o udeležbi na usposabljanjih,  ki jih je kandidat pridobil, potrdila o usposobljenosti ali druge listine, ki dosegajo standard znanja in spretnosti, ki jih opredeljuje Katalog standardov   strokovnih znanj in spretnosti prometnik/prometnica,
-    referenčna pisma oz. priporočila delodajalcev, organizacij… (navedeno kdo ga izdaja, kaj ste delali, koliko časa ste delali),
-    delovne izkušnje razvidne iz delovne knjige,
-    objavljeni članki, dokazila dobljenih nagrad in priznanj
 
Termin – pregled portfolij
Tričlanska imenovana Državno izpitna komisija bo na dan 17.11.2022 preverila in ocenila strokovna znanja in spretnosti kandidatov, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti.
Ovrednotila bo predložena dokazila v osebni zbirni mapi kandidata, ki želi pridobiti omenjeni certifikat.

V kolikor bo kandidat s predloženimi listinami v osebni zbirni mapi izpolnjeval vse pogoje določene po katalogu, mu komisija lahko potrdi poklicno kvalifikacijo.
Če  kandidat s predloženimi listinami v zbirnim mapi ne izpolnjuje vseh pogojev določenih s katalogom, komisija kandidata na osnovi zapisnika povabi na preverjanje znanja.

Datum preverjanja znanja:
24.11.2022

Izpit: praktično preverjanje z ustnim zagovorom

Ključna področja dela:
-  prevzema in analizira različne informacije ter tehnično dokumentacijo
-  izbira voznike za prevoz blaga
 - nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza blaga
- pripravlja kratkoročni- dnevni operativni razpored voznikov in vozil
 - načrtuje mesečne ali večmesečne delovne naloge voznikov v sodelovanju skupaj s komercialo
 - nadzoruje in zagotavlja izvajanje prevoza potnikov
 - ureja računsko in prometno dokumentacijo ter vodi različne evidence
 - evidentira škodo, nesreče in nepravilnosti ter pošilja vozila na redne tehnične preglede.

Cena preverjanja in potrjevanja znanja je določena na osnovi Metodologije ministrstva.
•    Cena potrjevanje (na podlagi predloženih listin v zbirni osebni mapi): 190 € (oproščeno DDV)
V kolikor ste napoteni še na preverjanje znanja znaša to še 46 €; skupaj 236 € (oproščeno DDV)

 Prijavite se do 10.11.2022

Informacije in dodatna pojasnila:

Jana Božič, strokovna sodelavka
tel.številka: 01 5830 520
e-naslov: jana.bozic@ozs.si

Prijava na dogodek