Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP)

12. SEPTEMBER 2022  |   Jasmina Malnar Molek

V Uradnem listu RS št. 117/2022 z dne 9. 9. 2022 je bil objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu zaradi visokih povišanj cen električne energije in zemeljskega plina (ZPGVCEP).

Upravičenec je pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost in:

  • je vpisana v register najpozneje do 1. 12. 2021 
  • na dan oddaje vloge ni v stečaju ali postopku likvidacije 
  • nima neporavnanih davčnih obveznosti v višini nad 50 EUR 
  • ima predložene obrazce (REKe) za plače 
  • ni vključila dviga stroškov električne energije in zemeljskega plina v ceno svojih proizvodov oziroma storitev. 

Vrste pomoči:

  • enostavna pomoč za gospodarstvo
  • posebna pomoč za gospodarstvo
  • pomoč za energetsko intenzivna podjetja

Upravičeno obdobje: od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022

Upravičen strošek za posamezni mesec se izračuna po naslednji formuli:

US = (p(t) – p(ref) x 2) x q(t)

pri čemer je:

US =

upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)

q =

porabljena količina, to je število enot električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih kot končni odjemalec (v MWh)

p =

cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev

t = 

dani mesec v upravičenem obdobju

ref =

referenčno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021

p(ref) =

cena na enoto električne energije oziroma zemeljskega plina, ki jo je upravičenec plačal v povprečju v referenčnem obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021 (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev.

Višina enostavne ali posebne pomoči za gospodarstvo se za posamezni mesec v upravičenem obdobju izračuna po naslednji formuli:

VMP = 30 % x US 

pri čemer je:

VMP =

višina mesečne pomoči upravičencu

US =

upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih).

Višina pomoči za energetsko intenzivna podjetja ne sme presegati 50% upravičenih stroškov in znaša največ 80% izgub iz poslovanja upravičenca. Do višje pomoči (70% US, 80% izgube) so upravičena podjetja v zakonu naštetih sektorjih dejavnosti.

Vloga: elektronska oddaja do 15. 11. 2022 za celotno upravičeno obdobje (oddaja bo mogoča od 1. 11. 2022 dalje)

Izplačilo pomoči: 

  • do 31. 12. 2022 (za obdobje junij - september)
  • do 15. 3. 2022 (za obdobje oktober - december)