Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV)

02. JULIJ 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 28.6.2020 določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4) ter ga je predložila v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Seja Državnega zbora je predvidena za 9. 7. 2020.

Opozorilo: V nadaljevanju povzemamo ukrepe kot izhajajo iz besedila predloga zakona, sprejetega na Vladi RS. V proceduri bo najverjetneje, tudi na podlagi pripomb in predlogov OZS, prišlo do sprememb posameznih določb, zato pozorno spremljajte naša prihodnja obvestila.

Predlogi ZIUPDV:

  1. Podaljšanje ukrepa čakanja na delo
  2. Določitev in plačilo nadomestila za odrejeno karanteno
  3. Mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi
  4. Spremembe ZIUOOPE

Po predlogu se bo ukrep čakanja na delo uporabljal od 1. 7. 2020, vsi ostali ukrepi pa bodo stopili v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu.

ZIUPDV

1. Podaljšanje ukrepa čakanja na delo

Delodajalec lahko napoti posameznega delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 31. 7. 2020, pri čemer lahko Vlada RS, s sklepom, ta ukrep podaljša največ dvakrat, vendar ne dlje kot do 30. 9. 2020. Pogoji so enaki pogojem iz ZIUOOPE (za junij), več preberite tu.

Delodajalec bo pravico do povračila izplačanih nadomestil uveljavil z vlogo, ki jo bo vložil v elektronski obliki pri Zavodu RS za zaposlovanje in sicer v 8 dneh od napotitve delavca na začasno čakanja na delo, vendar najpozneje do 31. 7. 2020, oziroma v primeru podaljšanja ukrepa do 31. 8. ali 30. 9. 2020. Vlogi bo potrebno priložiti oceno upada prihodkov ter odredbe. Zavod bo o vlogi odločil v 15 dneh od vložitve vloge s sklepom.

2. Nadomestilo plač delavcem zaradi odrejene karantene

Upravičenost do povračila nadomestil plače zaradi odrejene karantene traja najdlje do 30. 9 2020.

Upravičeni delodajalci:

Pravico do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem lahko uveljavi delodajalec, ki izjavi, da ne more organizirati dela na domu za delavce, ki jim je bila odrejena karantena. V obdobju prejemanja povračila mora delodajalec izplačevati neto nadomestila plače in poravnati prispevke za obvezna socialna zavarovanja, sicer mora prejeta sredstva vrniti v celoti.

Nadomestilo plače delavcu:

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena ob prehodu meje, ima pravico do nadomestila plače v višini iz 137/6 člena ZDR-1 (višja sila - 50% plače in ne manj kot 70% minimalne plače). Delavec, ki mu je bila odrejena karantena zaradi stika z okuženo osebo, ima pravico do nadomestila plače po 138. členu ZDR-1 (80% iz 137/7 ZDR-1).

Delavec, ki mu je bila odrejena karantena mora najpozneje v 3 delovnih dneh od odreditve karantene o karanteni obvestiti delodajalca, prav tako je dolžan delodajalcu posredovati odločbo o odreditvi karantene  v 3 delovnih dneh od prejema odločbe.

Povračilo nadomestila delodajalcu:

Delodajalec uveljavi pravico do povračila izplačanih nadomestil z vlogo, ki jo vloži v elektronski obliki pri ZRSZ v tridesetih dneh od pričetka odsotnosti delavca zaradi odrejene karantene. Vlogi priloži kopijo odločbe ministrstva in izjavo, iz katere izhaja, da za delavca ni mogoče organizirati dela na domu. ZRSZ z delodajalcem sklene pogodbo o povračilu izplačanih nadomestil.

Izplačana nadomestila zaradi karantene se delodajalcu povrnejo v celoti in sicer zadnji dan meseca, ki sledi mesecu izplačila nadomestila plače. Delodajalcu pripada nadomestilo tudi za praznične in druge dela proste dni, določene z zakonom.

3. Mobilna aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi

Namen vzpostavitve in delovanja mobilne aplikacije je varovanje zdravja in življenja ljudi, obveščanje uporabnikov aplikacije, da obstaja nevarnost za okužbo, ozaveščanje o simptomih virusa in priporočilo, da se v primeru očitnih simptomov obrnejo na zdravstveno osebje.

Namestitev aplikacije je prostovoljna in brezplačna, obvezna je/bo le za osebe, ki jim je bila odrejena karantena ali izolacija.

4. Spremembe ZIUOOPE

a) Skrajšani delovni čas:

  • delodajalec Zavodu posreduje odredbo o delu s skrajšanim delovnim časom v roku 3 delovnih dni od dneva odredbe;
  • vlogo za dodelitev subvencije za skrajšani delovni čas je potrebno oddati v 15 dneh po odreditvi skrajšanega delovnega časa in najpozneje do 10. 12. 2020;
  • ZRSZ je potrebno predhodno obvestiti o vrnitvi delavca na delo s polnim delovnim časom.

b) Turistični boni:

Za poslovni subjekt, pri katerem se lahko vnovčijo boni, se šteje ponudnik, ki je v letu 2020:

  • vpisan v PRS;
  • vpisan v register nastanitvenih obratov, ki ga vodi AJPES;
  • opravlja dejavnost po SKD (55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209, 55.300)

c) Sprememba kazenskih določb (razširja se seznam kršitev)