Zakaj prepoved zaposlovanja tujcev pri delodajalcih?

17. JANUAR 2020  |   Zdenka Bedekovič

Pogostokrat delodajalce opozarjamo na vse možne vrste kazni, glob in ostalih prekrškov, ko gre za zaposlovanje tujcev. Praksa pa še vedno kaže, da delodajalci niso dovolj osveščeni glede prekrškov, ko jim je izrečena globa za prekršek pri zaposlitvi tujca. Ta je namreč odvisna od pravne narave prekrška. Torej prepoved zaposlovanja tujcev se lahko izreče za obdobje enega, dveh, treh ali celo za pet let od pravnomočnosti prekrška. Kot rečeno je prepoved zaposlovanja tujcev pri delodajalcu odvisna od vrste prekrška, ki ga bremeni.     

zaposlovanje tujcev    

V nadaljevanju bomo opozorili na najpogostejše prepovedi izrečene delodajalcem pri zaposlovanju tujcev s katerimi se srečujejo v praksi in sicer:

- ko delodajalec, zagotavlja dela delavcem uporabniku ter s tujcem sklene pogodbo o zaposlitvi, ki nima prostega dostopa na slovenski trg dela ali zanj ni pridobil soglasja za zaposlitev ali delo v Republiki Sloveniji;  

- ko delodajalec nezakonito zaposli tujca državljana tretje države ali z njim ne sklene delovnega razmerja;    

- ko delodajalec tujca postavlja v neenakopraven položaj z drugimi delavci ter mu ne izplačuje osebnega dohodka;

- ko delodajalec krši temeljne pravice delavcev in pravice iz socialnega zavarovanja ter druge kršitve s področja zlorab;

Naj omenimo še prepovedi zaposlovanja tujcev za delodajalce v primeru podaljšanja soglasja k enotnemu dovoljenju. Ti se nanašajo na primere, ko se delavcu-tujcu na primer, ne zagotovi minimalnih bivanjskih ali higienskih standardov, ne izplačuje dodatkov in še v nekaterih drugih primerih, ki so v nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih.

Tako kot za delodajalce, velja opozoriti tudi prepovedi za zaposlitev, samozaposlitev ali delo delavca-tujca. Ta za tujca velja, ko je pravnomočno obsojen zaradi predložitve ponarejenih dokazil. Prepoved zaposlovanja, samozaposlitve ali delo tujca pa velja pet let.