Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Vračilo državne pomoči zaradi nezadostnega upada prihodkov

28. NOVEMBER 2020  |   Tadeja Bučar

Na podlagi interventne zakonodaj, ki je bila sprejeta zaradi koronavirusne bolezni, je v letu 2020 veliko delodajalcev in samozaposlenih prejelo državno pomoč v smeri omilitve svojega  poslovanja zaradi epidemije.

Za prejem državne pomoči mora (je moral) prejemnik izpolnjevati različne zakonske pogoje med katerimi je tudi zadosten upad prihodkov v letu 2020 napram letu 2019 oz. glede na ustrezno primerjalno obdobje.

V omenjenem članku se bomo v povezavi s prejemom in morebitnim vračilom državne pomoči omejili zgolj na tiste državne pomoči po interventni zakonodaji, ki so pogojene z upadom prihodkov. Nezadosten upad prihodkov bo posledično predstavljal (predstavlja) osnovo za vračilo državne pomoči.

  1. Vračilo pomoči po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju ZIUZEOP oz. PKP2)

Državna pomoč po ZIUZEOP je bila možna za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020.
denar

UPRAVIČENI DELODAJALCI

Upravičeni delodajalci so lahko na podlagi ZIUZEOP prejeli povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo in zaradi odsotnosti iz razloga višje sile ter oprostitev plačila prispevkov.

Povračilo teh nadomestil so lahko prejeli tisti upravičeni delodajalci, ki so ob vložitvi vloge ocenili, da jim bodo prihodki po njihovi oceni v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019 oz. glede na ustrezno primerjalno obdobje. ZIUZEOP namreč v drugem odstavku 22.člena določa, da so do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10% glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Prihodki zajemajo čiste prihodke iz prodaje, AOP 110 Izkaza poslovnega izida ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Če upravičeni delodajalec ne izpolni prihodkovnega pogoja, mora vrniti prejeta nadomestila za čas začasnega čakanja na delo za obdobje od 13. marca do 31. maja 2020 in plačilo oproščenih prispevkov v zvezi s temi nadomestili.

Upravičeni delodajalec pa, na podlagi stališča Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju FURS) prejeta povračila nadomestil iz naslova  odsotnosti zaradi višje sile in oproščenih prispevkov v povezavi z njimi na rabi vračati, kljub neizpolnjevanju prihodkovnega pogoja, ker se ureditev vračila sredstev nanaša zgolj na ravnanja delodajalca, na katera je imel delodajalec možnost s svojim ravnanjem in načinom poslovanja vplivati.

 

SAMOZAPOSLENI, VERSKI USLUŽBENCI, DRUŽBENIKI, KMETJE

Samozaposleni, verski uslužbenci, družbeniki in kmetje (v nadaljevanju samozaposleni) so lahko na podlagi ZIUZEOP prejeli državno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka in oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost.

Do omenjene državne pomoči so upravičeni tisti samozaposleni, ki so ob vložitvi vloge ocenili, da jim bodo prihodki po njihovi oceni v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019 oz. glede na ustrezno primerjalno obdobje. ZIUZEOP namreč v drugem odstavku 37.člena določa, da so do pomoči upravičeni tisti samozaposleni, ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10% glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do pomoči upravičeni tudi tisti samozaposleni, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10% glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Prihodki zajemajo čiste prihodke iz prodaje, AOP 110 Izkaza poslovnega izida ter nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Samozaposleni morajo, če ne izpolnijo pogoja glede zadostnega upada prihodkov, vrniti  temeljni dohodek in plačati prispevke za socialno varnost.

 

POSTOPEK VRAČILA POMOČI

Upravičeni delodajalec / samozaposleni, ki je uveljavil upravičenja po ZIUZEOP in naknadno ugotovi, da ni izpolnil prihodkovnega pogoja, o tem obvesti FURS. To stori najkasneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2020 oziroma do poteka roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2020.

Obveščanje FURS-a poteka preko sistema eDavki. Za:

· upravičene delodajalce je to obrazec NF_COVID19Vracilo, ki se imenuje Izjava o vračilu prejetih upravičenj,

· za samozaposlene pa je to obrazec NF_COVID19Vracilo, ki se imenuje Izjava o vračilu MTD in oproščenih plačil prispevkov.

FURS bo v izdani odločbi zavezancu naložil vračilo sredstev na naslednje vplačilne račune:

Vračilo povračila nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delo

Račun pri ZRSZ SI56 0110 0603 0264 217;

Sklic: številka sklepa, s katerim so bila odobrena sredstva in je napisana na odločbi ZRSZ

Vračilo oproščenih prispevkov na podlagi 28. člena ZIUZEOP (delodajalci)

Račun pri FURS: 0110 0600 0066 759

Sklic: 00 1620 –<davčna številka>-2020

Znesek prejete pomoči je potrebno vrniti v 30 dneh od vročitve odločbe. Po poteku roka za plačilo, pa do plačila, se obračunavajo zakonske zamudne obresti. Zavezanci, ki želijo sredstva vrniti še pred izdajo odločbe FURS, morajo sredstva vrniti na zgoraj navedene vplačilne račune.

  1. Vračilo pomoči po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (v nadaljevanju ZIUOOPE  oziroma PKP3)

Povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po PKP3 so bila možna za junij 2020.

Tudi ta državna pomoč je bila pogojena z upadom prihodkov. ZIUOOPE v tretjem odstavku 24.člena namreč določa, da so do pomoči upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije zmanjšali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije zmanjšali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Prihodki so čisti prihodki od prodaje, AOP 110 Izkaza poslovnega izida in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Če upravičeni delodajalec ne izpolni prihodkovnega pogoja, mora vrniti prejeta nadomestila za čas začasnega čakanja na delo, postopek vračila pomoči  – glej točko 1.

  1. Vračilo pomoči po Zakonu o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (v nadaljevanju ZIUPDV oziroma PKP4)

Povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po PKP4 so bila možna za julij, avgust in september 2020.

Tudi ta državna pomoč je bila pogojena z upadom prihodkov. ZIUPDV v tretjem odstavku 2.člena določa, da so do ukrepa upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije zmanjšali za več kot 10  % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije zmanjšali za več kot 10  % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.

Prihodki so čisti prihodki od prodaje, AOP 110 Izkaza poslovnega izida in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Če upravičeni delodajalec ne izpolni prihodkovnega pogoja, mora vrniti prejeta nadomestila za čas začasnega čakanja na delo, postopek vračila pomoči  – glej točko 1.

  1. Vračilo pomoči po Zakonu o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (v nadaljevanju ZZUOOP oziroma PKP5)

ZZUOOP je prvotno omogočal upravičenim delodajalcem državno pomoč iz naslova delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju za razdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2020. Določba je bila s sprejemom PKP6 črtana, zato je potrebno s 1.10. upoštevati določbe PKP6.

PKP5 pa omogoča državno pomoč samozaposlenim in mikro podjetjem v obliki mesečnega temeljnega dohodka za razdobje od 1. oktobra do 31. decembra 2020.

Državna pomoč je pogojena z upadom prihodkov. PKP5 v drugem odstavku 91.člena določa, da se šteje, da upravičenec zaradi posledic epidemije koronavirusne bolezni 19 ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu, če bodo njegovi prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019. Če ni posloval v celotnem letu 2019 oziroma 2020, je do pomoči upravičen tudi tisti, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi posledic epidemije zmanjšali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 ni posloval, je do pomoči upravičen tudi tisti, ki se mu bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi posledic epidemije zmanjšali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Prihodki so čisti prihodki od prodaje, AOP 110 Izkaza poslovnega izida in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Če samozaposleni ne izpolni prihodkovnega pogoja, mora vrniti pridobljeno državno pomoč iz naslova mesečnega temeljnega dohodka po postopku, ki je zapisan pri točki 1.

  1. Vračilo pomoči po Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE oziroma PKP6)

Povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo po PKP6 so možna za razdobje od 1.10.2020 – 31.1.2021.

Državna pomoč je pogojena z upadom prihodkov. PKP6 določa, da so do pomoči upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019. Če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki so bili registrirani najkasneje na dan 1. septembra 2020 in ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 31. avgusta 2020.

Prihodki so čisti prihodki od prodaje, AOP 110 Izkaza poslovnega izida in nadomestila iz zavarovanja za starševsko varstvo.

Če upravičeni delodajalec ne izpolni prihodkovnega pogoja, mora vrniti prejeta nadomestila za čas začasnega čakanja na delo, postopek vračila pomoči  – glej točko 1.

spot

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.