Vpliv sprememb zakonodaje na obračun plač

19. DECEMBER 2019  |   Jasmina Malnar Molek

Delodajalci so pri obračunu plače za delavce v delovnem razmerju dolžni spoštovati določbe Zakona o dohodnini (ZDoh-2), Zakona o minimalni plači (ZMinP) in Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Spremembe ZDoh-2, ki so pričele veljati v letu 2019, prinašajo novo dohodninsko lestvico in spremembo splošne olajšave, pri čemer se uporabljajo za vsa izplačila v letu 2020, ne glede na katero obdobje se izplačilo nanaša. Delodajalci bodo torej že pri obračunu decembrske plače, ki bo izplačana v januarju 2020 uporabili naslednje podatke:

Če znaša neto mesečna Znaša dohodnina v eurih
davčna osnova v eurih
Nad Do    
  708,33        16 %
708,33 2.083,33 113,33   + 26 %  nad 708,33
2.083,33 4.166,67 470,83   + 33 %  nad 2.083,33
4.166,67 6.000,00 1.158,33   + 39 %  nad 4.166,67
6.000,00   1.873,33   + 50 %  nad 6.000,00

 

Če znaša mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v eurih Znaša splošna olajšava v eurih
Nad Do    
  1.109,74 291,67 + (1.558,37 - 1,40427 x bruto dohodek) 
1.109,74   291,67

ZPIZ-2 določa najnižjo osnovo za plačilo prispevkov za socialno varnost, ki v letu 2020 znaša 58% povprečne plače. Najnižja osnova za obračun prispevkov v obdobju od 1. 1. 2020 do 28. 2. 2020 tako znaša 975,30 eur (58% povprečne letne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec, ki za leto 2018 znaša 1.681,55 eur) in se uporabi že pri obračunu decembrske plače, ki bo izplačana v januarju 2020. Prispevki iz in na bruto plačo se vedno obračunajo od najnižje osnove, pri čemer prispevek delavca za PIZ in zdravstveno zavarovanje, od razlike med bruto plačo in najnižjo osnovo, nosi delodajalec.

ZMinP določa, da minimalna plača za delo, opravljeno v letu 2020, znaša 940,58 eur. Nova višina se bo prvič uporabila za obračun plače januar 2020, izplačane februarja. Delodajalce opozarjamo, da se iz minimalne plače izvzemajo vsi dodatki (dodatek za delovno dobo, izmensko delo, popoldansko delo, ....) ter plačilo za delovno in poslovno uspešnost, ki je dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Pravico do plačila za opravljeno delo najmanj v višini mimalne plače imajo delavci, ki delajo polni delovni čas.

Ob upoštevanju zakonodaje, smo pripravili preglednico obračuna plače za izplačila v decembru 2019, januarju 2020 in februarju 2020, pri čemer predpostavljamo, da ima delavec v pogodbi o zaposlitvi določeno osnovno plačo v višini vsakokrat veljavne minimalne plače in je v posameznem mesecu, za katero se obračuna plača delal polni delovni čas, dodatki niso zajeti:

      december 2019 januar 2020 februar 2020
  bruto dohodek   886,63 886,63 940,58
prispevki delojemalca (22,1%) PIZ 15,50% 137,43 137,43 145,79
PIZ (razlika do zav. osnove) 15,50% 8,53 13,74 5,38
ZZ 6,36% 56,39 56,39 59,82
ZZ (razlika do zav. osnove) 6,36% 3,50 5,64 2,21
starševsko varstvo 0,10% 0,94 0,98 0,98
zaposlovanje 0,14% 1,32 1,37 1,37
prispevki delodajalca (16,1%) PIZ 8,85% 83,34 86,31 86,31
ZZ 6,56% 61,77 63,98 63,98
poškodbe pri delu 0,53% 4,99 5,17 5,17
starševsko varstvo 0,10% 0,94 0,98 0,98
zaposlovanje 0,06% 0,57 0,59 0,59
  splošna olajšava   543,32 604,97 529,21
  davčna osnova    147,23 85,50 203,42
  dohodnina 16% 23,56 13,68 32,55
  neto izplačilo   667,00 676,79 700,08
  prispevki delavca   196,08 196,16 207,95
  prispevki delodajalca   163,64 176,41 164,61
  strošek delodajalca   1.050,27 1.063,04 1.105,19

Obenem opozarjamo vse delodajalce, ki uporabljajo Kolektivno pogodbo za obrt in podjetništvo (KPOP), da tarifni del pogodbe velja le do konca decembra 2019, torej zadnjič za izplačilo plače v januarju 2020 za december 2019. Delodajalci, ki jih po novem ne bo zavezovala nobena kolektivna pogodba dejavnosti, so dolžni pravice delavcev, ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje (ZDR-1) določiti v Pravilniku o delovnih razmerjih. Vzorec internega akta je dostopen na spletni strani.

Za dodatna pojasnila se lahko kadarkoli obrnete na naše svetovalce po telefonu na št. 01 58 30 553 ali preko e-maila na naslov svetovanje@ozs.si.