Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Vavčer za digitalni marketing ponovno odprt s 4.2.2022 in zaprt z dnem 9.2.2022

09. FEBRUAR 2022  |   Tadeja Bučar

Osnovni cilj  REACT EU – Javnega poziva za Vavčer za digitalni marketing (v nadaljevanju javni poziv) je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k uvajanju digitalnega marketinga.

Prijavitelji: Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP). Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti.

Namen vavčerja: Država želi podjetja spodbuditi k uvajanju digitalnega marketinga za povečanje konkurenčnosti, dodane vrednosti in prihodkov. V praksi to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za izdelavo novih spletnih strani, mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform.

Pogoji kandidiranja (poglavitni):

 • Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (t.j. od oddaje vloge do oddaje zahtevka) najmanj  1 zaposlenega po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Za potrebe tega javnega poziva se upošteva kot zaposlena oseba tudi nosilec dejavnosti pri s.p. (če je to njegova edina podlaga za zavarovanje) in družbenik – poslovodja, ki nima druge podlage za zavarovanje (zavarovani družbeniki – poslovodje na podlagi 16. člen ZPIZ-2);
 • Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti do ministrstva, SPS-a in ostalih izvajalskih institucij ministrstva (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje vloge);
 • Prijavitelj nima neporavnanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 EUR ali več na dan oddaje vloge); šteje se, da prijavitelj, ki je gospodarski subjekt, ne izpolnjuje obveznosti tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge;
 • Prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku, postopku likvidacije ali prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in na dan oddaje vloge ni bil v stanju insolventnosti, v skladu z določbami Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju;
 • Prijavitelj ne prejema ali ni v postopku pridobivanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah po Zakonu o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah;
 • V vlogi mora prijavitelj navesti zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga, ki bo za prijavitelja izdelal novo spletno stran in/ali mobilno aplikacijo in/ali spletno trgovino in/ali rezervacijsko platformo. Izbran zunanji izvajalec mora biti vpisan v katalog za aktivnosti, ki jih prijavitelj namerava izvesti. Katalog strokovnjakov vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenije) in bo objavljen na spletni strani DIH Slovenije (https://dihslovenia.si/catalog).
 • V okviru projekta podjetje ne opravlja dejavnosti na naslednjih področjih:
 1. ribištva in akvakulture,
 2. primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov (iz seznama),
 3. predelave in trženja kmetijskih proizvodov (iz seznama).

Višina sredstev 2022 – 2023: 3,3 mio EUR ob tega 0,7 mio EUR za socialna podjetja (od 900 – 950 vlog).  

Upravičeni stroški: se nanašajo na stroške povezane z izdelavo novih spletnih strani, novih mobilnih aplikacij, lastnih spletnih trgovin ali lastnih rezervacijskih platform, ki so nastali od 1.1.2021 do 30.9.2022 dalje, pri čemer izdelki (storitve) ne smejo biti izdelani (zaključene) pred oddajo vloge po tem javnem pozivu. 

V praksi to pomeni, da gre za sofinanciranje do 60 % upravičenih stroškov za:

 • izdelavo novih spletnih strani (vklj. z mobilno prilagoditvijo) + testiranja = 500  EUR do 1.500 EUR;
 • novih mobilnih aplikacij + testiranja = 500 EUR do 1.000 EUR;  
 • lastnih spletnih trgovin + testiranja = 500 EUR do 2.500 EUR;
 • lastnih rezervacijskih platform + testiranja = 500 EUR + 2.500 EUR;

Podjetje lahko pridobi sredstva za vsako aktivnost samo enkrat v obdobju 2019 – 2023. Maksimalna skupna višina subvencije je 7.500 EUR za vse aktivnosti skupaj.

V kolikor je podjetje že koristilo vavčer za mobilno aplikacijo pred objavo tega javnega poziva (po preteklih javnih pozivih »Vavčer za digitalni marketing«), je upravičeno do maksimalnega zneska v višini 6.500 EUR subvencije za vse ostale aktivnosti skupaj.

Spletna stran / mobilna aplikacija / spletna trgovina / rezervacijska platforma mora obstajati do konca leta 2023.

Roki in način prijave na javni poziv

Vloge bo mogoče preko ePortala SPS-a (https://eportal.podjetniskisklad.si/) oddati od srede, 9.2.2022. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.3.2023, skrajni rok za predložitev zahtevkov pa 30.9.2023.

Vse upravičene aktivnosti morajo biti zaključene in zahtevek z vsemi pripadajočimi dokazili mora biti oddan SPS-u preko ePortala najkasneje v roku 6 mesecev od datuma podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Za brezplačne informacije in brezplačno pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže slovenskih poslovnih točk, SPOT Svetovanje.

Povezava na javni poziv je dostopna na povezavi.

 

Tadeja Bučar, univ.dipl.ekon.

Svetovalka za podjetništvo

SPOT

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.