Prijava dohodkov Finančni upravi Republike Slovenije do 28.2.2018

15. FEBRUAR 2018  |   Tadeja Bučar

Fizične osebe so dolžne do 28.2.2018 vložiti napoved za odmero dohodnine za leto 2017 od:

  • od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend),
  • dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter
  • napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2017 dosegel obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, najpozneje do 28. februarja 2018.

Rezident napovedi ni dolžan vložiti, če skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Republiki Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, doseženih v letu 2017, ne presega zneska 1.000 EUR. 

Nerezident navedene napovedi ni dolžan vložiti ne glede na znesek doseženih obresti. 

Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na predpisanem obrazcu Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU.   

Napoved za odmero dohodnine od obresti in Napoved za odmero dohodnine od dividend

Davčni zavezanec (rezident in nerezident), ki je v letu 2017 dosegel obresti (razen obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji in pri bankah drugih držav članic EU) in davčni zavezanec, rezident, ki je v letu 2017 dosegel dividende, mora vložiti Napoved za odmero dohodnine od obresti za leto 2017 oz. Napoved za odmero dohodnine od dividend za leto 2017 pri finančnem uradu, kadar obresti oz. dividende izplača oseba, ki ni plačnik davka.

Napoved se vloži preko portala eDavki ali na predpisanih obrazcih:

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov

Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2017 odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, če se je v zvezi s tem kapitalom opravilo več kot deset transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Zavezanci, ki so opravili do deset transakcij tovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo tudi na obrazcu v papirni obliki pri finančnem uradu. 

 V napovedi lahko davčni zavezanec uveljavlja zmanjšanje pozitivne davčne osnove od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov ali doseženo z odsvojitvijo nepremičnine. 

Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov.

 Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

 Davčni zavezanci, fizične osebe, ki so v letu 2017 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, morajo vložiti napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem najpozneje do 28. februarja 2018. Napovedi niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz najema skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) preko upravnikov.

Davčni zavezanec, rezident Republike Slovenije, je dolžan napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem, ki imajo vir v Republiki Sloveniji, kot tudi od tistih, ki imajo vir izven Slovenije. 

Navedena napoved se vloži preko portala eDavki ali na predpisanem obrazcu Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

 Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov

Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov vloži davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2017 odsvojil izvedeni finančni instrument, pridobljen na dan 15. 7. 2008 ali po njem. Zavezanec v napoved ne vpisuje podatkov o odsvojitvi izvedenega finančnega instrumenta, ki ga je pridobil pred 15. 7. 2008.

Napoved se mora vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki, če se je v zvezi s tem kapitalom opravilo več kot deset transakcij – pridobitev v preteklih letih in obdavčljivih odsvojitev v preteklem letu. Zavezanci, ki so opravili do deset transakcij tovrstnega kapitala, pa lahko napoved oddajo tudi na obrazcu v papirni obliki pri finančnem uradu. Navedena napoved se vloži na predpisanem obrazcu Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov.

Davčni zavezanec je kaznovan za prekršek, če nepravočasno vloži davčno napoved, če v nasprotju z zakonom ne vloži davčne napovedi ali če v davčni napovedi navede neresnične ali nepravilne ali nepopolne podatke in s tem spravi davčni organ v zmoto.