Pravi tristranski posli in oprostitev plačila davka na dodano vrednost

09. NOVEMBER 2018  |   Tadeja Bučar

V skladu s sodbo Sodišča Evropske unije je potrebno pri presoji pravice do oprostitve plačila davka na dodano vrednost v primeru tristranskih poslov upoštevati vsebino tristranskega posla in načelo davčne nevtralnosti. Neizpolnjevanje formalnih pogojev za oprostitev plačila davka na dodano vrednost pri vmesnih pridobitvah v okviru tristranskih poslov ne vodi nujno do zavrnitve pravice do oprostitve.

Sodišče Evropske unije (v nadaljevanju Sodišče EU) je v sodbi št. C-580/16 z dne 19. aprila 2018 podalo razlago določb Direktive o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju Direktive o DDV) v povezavi z izpolnjevanjem pogojev za oprostitev plačila davka na dodano vrednost (v nadaljevanju DDV) pri tristranskih poslih.

Po mnenju Sodišča EU neizpolnjevanje formalnih pogojev za oprostitev plačila DDV pri vmesnih pridobitvah v okviru tristranskih poslov ne vodi nujno do zavrnitve pravice do oprostitve. Pri presoji pravice do oprostitve je potrebno upoštevati vsebino tristranskega posla in načelo davčne nevtralnosti.

Tristranski posli

Tristranski posli, ki so podvrsta verižnih poslov, so zaporedni niz operacij prodaje in nakupa blaga. To pomeni sodelovanje vsaj treh strank v primeru, ko se blago prevaža neposredno od prvotnega dobavitelja do končnega prejemnika, ne glede na število kupcev in prodajalcev v verigi. Čeprav je opravljen samo en prevoz blaga od prvega člena v verigi do zadnjega, se vsaka prodaja in nakup obravnava ločeno in ima davčne posledice.

Razlikujemo prave in neprave tristranske posle. V osnovni potekajo tristranske transakcije tako, da (A) proda (B-ju), ki proda (C-ju). Obstajata dve pogodbeni razmerji, prvo med (A) in (B), drugo pa med (B) in (C). Blago pa je dobavljeno direktno od (A) do (C). O pravih tristranskih poslih torej govorimo, kadar pri nizu transakcij sodelujejo davčni zavezanci z identifikacijskimi številkami za DDV iz treh držav članic EU.

V primeru, da predpisani pogoji za pravi tristranski posel niso izpolnjeni, gre za nepravi tristranski posel.

Poenostavitve pri pravih tristranskih poslih

Direktiva o DDV (Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. 11. 2006) za prave tristranske posle predvideva poenostavitve v zvezi z obdavčitvijo z DDV.

Pri tristranskem pravnem poslu se, ob izpolnjevanju določenih pogojev, DDV obračuna le v državi končnega prejemnika. To pomeni, da sta plačila DDV oproščeni prva dobava pri dobavitelju iz države članice odpošiljanja ali prevoza blaga (prva točka 46. člena ZDDV-1) in prva pridobitev pri pridobitelju v vmesni državi članici (drugi odstavek 48. člena ZDDV-1). Prav tako je plačila DDV oproščena druga dobava, ki jo opravi pridobitelj iz vmesne države članice končnemu prejemniku v državo, v katero je blago namenjeno.

Pravi tristranski posel je kljub večjemu številu dobav obdavčen samo enkrat. DDV obračuna in plača dejanski prejemnik blaga v končni državi. Poenostavitev vmesnemu členu, pridobitelju, v verigi omogoča, da se mu ni potrebno identificirati za namene DDV v državi članici končnega prejemnika.

Ureditev na ravni EU

V skladu s 40. členom Direktive o DDV je kraj pridobitve znotraj Evropske Unije, kjer se blago nahaja v trenutku, ko se konča odpošiljanje ali prevoz blaga pridobitelju. Šteje se, da je pridobitev predmet DDV v državi končnega prejemnika blaga, če sta izpolnjena pogoja iz 42. člena Direktive o DDV:

  1. Pridobitelj dokaže, da je opravil pridobitev za namene kasnejših dobav na ozemlje države članice končnega prejemnika;
  2. Pridobitelj je izpolnil obveznosti glede predložitve rekapitulacijskega poročila.

Skladno s 141. členom Direktive o DDV je pogoj za oprostitev plačila DDV od pridobitve, da pridobitev opravi davčni zavezanec, ki nima sedeža v vmesni državi pridobitve, vendar je identificiran za namene DDV v tej vmesni državi. Poleg tega mora biti blago odposlano (odpeljano) neposredno iz države članice, ki ni država članica, v kateri je pridobitelj identificiran za namene DDV.