Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Pozor, prihaja inšpektor!

01. MAREC 2018  |   Jasmina Malnar Molek

Kaj bodo inšpektorji letos preverjali? Koga bodo obiskali? Kje bodo najbolj aktivni? Ste letos na vrsti vi?

Minister za javno upravo je Vladi RS posredoval dokument z naslovom "Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2018", v katerem razkriva aktivnosti inšpekcijskih služb. Iz dokumenta, ki je bil predložen Vladi RS, smo povzeli le tista področja, ki so v največji meri relevantna za člane zborničnega sistema:

Inšpektorat RS za delo bo v letu 2018 posebno pozornost namenjal tistim področjem, ki se preko prijav, opravljenih nadzorov in tudi dejansko ugotovljenih kršitev kažejo kot najbolj tvegana področja za večje kršitve pravic delavcev. Pozornost bodo namenili:

 • spoštovanju določb glede delovnega časa, zagotavljanja počitkov in odmorov delavcev;
 • opravljanju dela delavcev v različnih oblikah dela zunaj delovnega razmerja (prekarne oblike dela);
 • preprečevanju nezakonitega zagotavljanja delovne sile (posojanje delovne sile);
 • spoštovanju pravic napotenih delavcev;
 • varnosti in zdravju pri delu (strokovnost opravljanja nalog s strani zunanjih strokovnih služb, nadzor gradbišč).

Usmerjene akcije s področja delovnopravne zakonodaje se bodo izvajale v dejavnosti trgovine, zdravstveni dejavnosti, dejavnosti šolstva ter pri varovanih kategorijah delavcev (invalidi, starejši delavci, …).

Finančna uprava RS
za leto 2018 načrtuje 6.630 inšpekcijskih nadzorov. Aktivnosti bodo usmerjene v odkrivanje in zmanjševanje obsega davčnih in carinskih utaj ter v izboljšanje prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti. Osredotočili se bodo na:

 • davek na dodano vrednost (neupravičen odbitek DDV, neidentifikacija za DDV, zlorabe sistema pri dobavah blaga znotraj EU, utajevalce davkov, nadzor dejavnosti spletne prodaje in trgovine s prevoznimi sredstvi);
 • dohodek fizičnih oseb (nadzori pri zavezancih, ki ne oddajajo oz. nepravočasno oddajajo obračun davčnih odtegljajev, obračun davčnih odtegljajev in prispevkov za napotene delavce v tujino, izplačevanje povračil stroškov dela zaposlencem, pravilnost davčne obravnave in ekonomske vsebine dohodka fizičnih oseb);
 • davek od dohodkov pravnih oseb (preverjali bodo pravilno izkazovanje prihodkov, odhodkov in olajšav v davčnih obračunih, vršili nadzor v podjetjih, ki več let izkazujejo izgubo ter v podjetjih, ki prenehajo po skrajšanem postopku, nadzirali bodo nepridobitne dejavnosti in zavezance, ki poslujejo z davčnimi oazami, hkrati pa bodo nadzirali tudi področje transfernih cen, kjer bo nadzor usmerjen v novoregistrirane zavezance, katerih ustanovitelji so tuje pravne osebe).

Poseben poudarek bo dan društvom, z namenom identifikacije društev, ki opravljajo izključno pridobitno dejavnost in bi morali poslovati v drugi pravno organizacijski obliki. Nadzor se bo izvajal tudi na področju dela tujcev, s poudarkom na čezmejnem opravljanju storitev v RS. V okviru boja zoper sivo ekonomijo bo FURS izvajal preventivne aktivnosti na področju davčnih blagajn (poudarek na pravočasnosti poročanja in nadzoru proizvajalcev in dobaviteljev programske opreme).

Carina bo izvajala inšpekcijske postopke vezane na preverjanje skladnosti uvoznih postopkov (uvrščanje blaga v kombinirano nomenklaturo, podvrednotenje blaga, pravilnost izvedbe carinskega postopka 42).

Aktivnosti nadzora s področja trošarin bodo usmerjene v preverjanje pravilnosti obračunavanja trošarin za tobačne izdelke, pivo, alkohol in alkoholne pijače ter v preverjanje neupravičenega uveljavljanja trošarin za pogonska goriva.

FURS bo z drugimi inšpektorati sodeloval na področjih:

 • dela tujcev v okviru čezmejnega opravljanja storitev in zaposlovanja tujcev (predvsem na področju pekarstva, gradbeništva in drugih rizičnih dejavnostih);
 • dela in zaposlovanja na črno ter izdajanje računov v dejavnostih, kjer se opravlja pretežno gotovinsko poslovanje;
 • nadzora spletne prodaje;
 • nadzora taksistov;
 • nadzora sobodajalcev s poudarkom preko oglasov;
 • prispevkov za socialno varnost glede pravilne davčne obravnave in ekonomske vsebine dohodkov fizičnih oseb;
 • nadzora enoosebnih družb (nepredlagateljev REK-ov in neplačnikov PSV).

Sistemski inšpekcijski nadzori Urada za preprečevanje pranja denarja bodo usmerjeni v spoštovanje določb, ki se nanašajo na:

 • izdelavo ocene tveganja pranja denarja in financiranja terorizma s poudarkom na segmentiranju strank;
 • izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke) s poudarkom na ugotavljanju dejanskih lastnikov;
 • skrb za redno strokovno usposabljanje zaposlenih ter zagotovitev redne notranje kontrole na opravljanjem nalog po ZPPDFT-1.

Urad bo izvedel samostojne inšpekcijske nadzore (načrtovanih je 100) pri tistih zavezancih, ki nimajo primarnega nadzornika in sicer:

 • pri pošti, če opravlja storitve prenosa denarja prek poštne nakaznice
 • pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo izdajanja in upravljanja drugih plačilnih sredstev (npr. menic in potovalnih čekov), izdajanja garancij in drugih jamstev, upravljanja naložb za tretje osebe, oddajanja sefov, računovodskih storitev, storitev davčnega svetovanja, podjetniških ali fiduciarnih storitev, trgovanja z umetninami, organiziranja ali izvajanja dražb.

Tržni inšpektorat RS bo v letu 2018 opravljal nadzore na 45 področjih (pri čezmejnem opravljanju dejavnosti, cen dimnikarskih storitev, davčnega potrjevanja računov, licenc v turizmu, izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev v trgovini, nepremičninsko posredovanje, opravljanje gostinske in obrtne dejavnosti, prodaja na daljavo, sejemska prodaja, itd…) Glede na trend prejetih prijav ocenjujejo, da bodo v letošnjem letu prejeli okrog 5.000 prijav in na tej podlagi opravili tretjino vseh pregledov.

Inšpekcija za cestni promet bo v letu 2018 izvajala nadzor nad:

 • prevozi blaga in potnikov v cestnem prometu s ciljem ugotavljanja in preprečevanja nezakonitega izvajanja prevozov (pregled izpolnjevanja pogojev glede licenc in dovolilnic ter preprečevanje dela na črno, vzpostavitev enakega konkurenčnega okolja za izvajalce prevozov v cestnem prometu - tehnična brezhibnost vozil, nadzor nad časi vožnje, odmori in počitki voznikov);
 • prevozom potnikov v notranjem cestnem prometu (prevozi otrok v skladu z nacionalnim programom varnosti v cestnem prometu, taksi prevozi, javni potniški promet

V skupnih akcijah, ki jih bo IRSI izvajala skupaj s FURS in Policijo se načrtuje štiri nadzore na mesec v cestnem prometu, pri čemer se bo preverjalo zagotavljanje varnosti in enakosti konkurenčnih pogojev. Prav tako bodo skupni nadzori (1-2 nadzora/mesec) potekali pri taksistih. Področje nadzora bo vezano na preprečevanje dela na črno, zagotavljanja varnosti v cestnem prometu in enakosti konkurenčnih pogojev.

Gradbena inšpekcija v letu 2018 načrtuje nadzor nad preprečevanjem nedovoljenih gradenj objektov, nad vgrajevanjem gradbenih proizvodov, nadzor nad prijavo začetka gradnje, nadzore nad označitvijo in zaščito gradbišč, nadzor nad uporabo industrijskih objektov, drugih stavb za proizvodnjo in nestanovanjskih stavb (uporaba avtomehaničnih delavnic, mizarskih delavnic, drugih stavb za proizvodnjo).