Poznam pravila davčnega inšpekcijskega nadzora?

12. JUNIJ 2019  |   Tadeja Bučar

Koraki davčnega inšpekcijskega nadzora so razvidni v spodnji shemi:

Vir: FURS  (http://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/ko_me_obisce_financna_uprava_zaradi_nadzora/?type=%3D71eaf8cf45b4e5eabfd8eaf91d887270%3D489af55faafab495f65ac0d043f27a89, 12.6.2019)

 

Davčni inšpekcijski nadzor:

1. Inšpekcijski nadzor se prične z vročitvijo sklepa. Pričetek je izjemoma lahko tudi brez sklepa in sicer v primerih, če bi bil ogrožen namen inšpekcijskega nadzora;

 

2. Po poteku osmih dni od vročitve sklepa se lahko prične pregled s strani FURS-a: Zakaj o osmih dneh? Da se na DIN davčni zavezanec lahko pripravi;

 

3. Pregled se lahko odvija za 5 let nazaj – takšen je namreč zastaralni rok naših obveznosti;

davčna inšpekcija

 

4. Pregled se prične z uvodnim razgovorom, kjer inšpektor zabeleži vse okoliščine in dejstva. Po opravljenem uvodnem pogovoru inšpektor glede na okoliščine oziroma zahteve inšpekcijskega nadzora pregleda poslovne in druge prostore, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov;

 

5. Inšpektor pregleda poslovne knjige, pogodbe, listine in druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca ter naroči (naroča, sproti) seznam dokumentacije, ki jo želi pogledati;

 

6. Zavezanec je dolžan predložiti zahtevane listine, poslovne knjige in evidence, poslovno dokumentacijo in druge dokumente na kraju opravljanja inšpekcijskega pregleda, podati sprotna pojasnila, ki so potrebna za njihovo razumevanje;

 

7. Inšpektor mora zavezanca tekoče obveščati o pomembnih dejstvih v nadzoru;

 

8. Po opravljenem nadzoru sledi pisna seznanitev in zapisnik, ki vključuje vsa dejstva in okoliščine;

 

9. Po vročitvi zapisnika ima zavezanec 20 dni časa za pritožbo (oziroma 30 dni v primeru carinskih zadev);

 

10. V primeru, da se davčni zavezanec strinja z ugotovitvami zapisnika, lahko že pred iztekom 20 dnevnega roka predloži davčni obračun / popravljen davčni obračun, plača davek skupaj z obrestmi – fiksna obrestna mera v višini 5%. DIN se nato ustavi, davčni zavezanec pa ne odgovarja za davčni prekršek;

 

11. V kolikor se davčni zavezanec ne strinja z zapisnikom in predloži nova dejstva in dokaze, ki so obstajali pred izdajo zapisnika ter jih zavezanec upravičeno ni mogel navesti, lahko poda pripombe na zapisnik. Nato sledi dodatni zapisnik oziroma obravnava in nato odločba. Na podlagi odmerne odločbe je potrebno poleg davka plačati tudi obresti – obrestna mera v višini 7% letno;

 

12. V primeru, da se davčni zavezanec ne strinja z odločbo, pa sledi pritožba zoper odločbo;

Z odločbo se sklene postopek inšpekcijskega pregleda na prvi stopnji, kadar so v postopku ugotovljene nepravilnosti.