Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Pomoč gospodarstvu za energente

28. DECEMBER 2022  |   Jasmina Malnar Molek

V Uradnem listu RS št. 163/2022 z dne 27. 12. 2022 je bil objavljen Zakon o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.  V nadaljevanju povzemamo pogoje in način dodelitve pomoči gospodarstvu za energente.

Upravičenec je pravna ali fizična oseba, zadruga, zbornica, reprezentativni sindikat, društvo, zavod, registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti in:

 • je vpisana v register do vključno 30. 11. 2021
 • na dan oddaje vloge zoper upravičenca ni uveden stečajni postopek ali postopek likvidacije 
 • nima neporavnanih davčnih obveznosti v višini nad 50 EUR 
 • ima predložene obrazce (REKe) za plače (v zadnjem letu od oddaje vloge)
 • se ne šteje  za odjemalca po 1. členu Uredbe o določitvi cen električne energije ali Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina
 • zanj ne veljajo sankcije EU zaradi ruske agresije nad Ukrajino

Pomoči ne more prejeti zavezanec, ki ima registirrano glavno dejavnost v skupini K po SKD na dan 31. 12. 2022.

Vrste pomoči:

 • enostavna pomoč za gospodarstvo
 • osnovna posebna pomoč za podjetja
 • posebna pomoč zaradi zmanjšanje gospodarske uspešnosti
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja
 • posebna pomoč za energetsko internzivna podjetja v posebnih sektorjih

Upravičenec lahko uveljavlja le eno vrsto pomoči.

Upravičenec, ki proda energente, ne more uveljavljati pomoči za energente, ki jih je prodal.

Upravičeno obdobje: 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Upravičen strošek: Upravičen strošek za posamezni mesec v upravičenem obdobju se izračuna po naslednji formuli

US = (p(t) – p(ref) x 1,5) x q(t)

US =

upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eurih)

q =

porabljena količina, to je število enot energenta, ki jih je upravičenec nabavil pri zunanjih dobaviteljih in porabil  kot končni odjemalec (v MWh)

p =

cena na enoto energenta, ki jo je plačal upravičenec (v eurih/MWh) in ne vključuje vračil davkov in dajatev in ne more presegati 510 eur/MWh za električno energijo in 160 eur/MWH za zemeljski plin

t = 

dani mesec v upravičenem obdobju

ref =

referenčno obdobje od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021

p(ref) =

cena na enoto energenta, pri čemer se upošteva:

- pri enostavni pomoči povprečna cena na enoto energenta v RS za leto 2021, vendar največ 62,26  eur/MWh za električno energijo oziroma največ 26,40 eur/MWh za zemeljski plin in ne vključuje vračil davkov in dajatev

- pri posebnih pomočeh cena na enoto energenta, ki jo je upravičenec plača v povprečju v referenčnem obdobju in ne vključuje vračil davkov in dajatev

Za vse vrste pomoči, razen enostavno pomoč velja, da se za izračun upravičenih stroškov lahko upošteva največ 70% upravičenčeve porabe v istem obdobju v letu 2021.

Višina pomoči:

Upravičencu je odobrena pomoč, če skupna višina pomoči presega 600 EUR.

Višina pomoči se izračuna po formuli: VMP = DUS * US

VMP = višina mesečne pomoči upravičencu

US = upravičen strošek v danem mesecu v upravičenem obdobju (v eur)

DUS = delež upravičenih stroškov, določen za posamezno vrsto pomoči (v %)

Delež upravičenih stroškov:

 • enostavna pomoč za gospodarstvo (50%, max 2 mio EUR)
 • osnovna posebna pomoč za podjetja (50%, max 4 mio EUR)
 • posebna pomoč zaradi zmanjšanje gospodarske uspešnosti (40%, max. 100 mio EUR)
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja (65%, max 50 mio EUR)
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih (80%, max 150 mio EUR)

Dodatni pogoji za dodelitev pomoči:

 • enostavna pomoč za gospodarstvo (cena energentov se je upravičencu v letu 2023 povečala za najmanj 1,5x referenčne cene 2021)
 • osnovna posebna pomoč za podjetja (cena energentov se je upravičencu v letu 2023 povečala za najmanj 1,5x upravičenčeve povprečne cene za leto 2021)
 • posebna pomoč zaradi zmanjšanje gospodarske uspešnosti (cena energentov se je upravičencu v letu 2023 povečala za najmanj 1,5x upravičenčeve povprečne cene za leto 2021 + EBITDA je nižji za vsaj 10% v primerjavi z 2021 + če je pomoč višja od 50 mio EUR predložiti načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa)
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja (energetsko intenzivno podjetje + cena energentov se je upravičencu v letu 2023 povečala za najmanj 1,5x upravičenčeve povprečne cene za leto 2021 + EBITDA je nižji za vsaj 40% v primerjavi z 2021 + če je pomoč višja od 50 mio EUR predložiti načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa )
 • posebna pomoč za energetsko intenzivna podjetja v posebnih sektorjih (energetsko intenzivno podjetje + deluje v zakonsko navedenih sektorjih (NACE)+ cena energentov se je upravičencu v letu 2023 povečala za najmanj 1,5x upravičenčeve povprečne cene za leto 2021 + EBITDA je nižji za vsaj 40% v primerjavi z 2021 + če je pomoč višja od 50 mio EUR predložiti načrt za zmanjšanje ogljičnega odtisa)

Oddaja vloge: elektronska oddaja vloge na SPIRIT za celotno obdobje najkasneje do 28. 2. 2023 do 12.00 ure

Izplačilo pomoči: 80% višine pomoči za posamezno izplačilo. Prvo izplačilo 31. 3. 2023 za obdobje januar - marec, nato mesečno do 30. v mesecu za tekoči mesec. Preostanek (20% oz. razlika) do 28. 2. 2024.

Vračilo pomoči:

 • če je pomoč previsoko izplačana ali niso bili izpolnjeni pogoji za prejem pomoči, se pristojni organ obvesti do 30. 4. 2024. Pomoč se vrne v 30 dneh od vročitve odločbe.
 • če je od uveljavitve zakona dalje (28. 12. 2022) v letu 2023 ali za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupa lastnih delnic ali deležev, izplačil nagrade ali del plače za poslovno uspešnost poslovodstvu. Obvestiti pristojni organ najkasneje v 2 mesecih po izplačilu. Pomoč se vrne v 30 dneh od vročitve odločbe, zamudne obresti tečejo od dneva prejema do dneva vračila.

Načelo sorazmernosti: Upravičencu, ki mu je bilo v letu 2021 z odlokom vlade prepovedano ponujanje blaga in storitev zaradi epidemije ali omejeno opravljanje dejavnost, se lahko kot referenčno obdobje šteje enako obdobje v letu 2019, v katerem je posloval brez omejitev.