Poenostavitev postopka za izdajo in podaljšanje enotnega dovoljenja za tujce za podjetja z visoko dodano vrednostjo in inovativna zagonska podjetja

21. SEPTEMBER 2018  |   Zdenka Bedekovič

 

S 1. julijem 2018  je začela veljati dopolnitev Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-B), ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, številka 31/2018.

Novost, ki jo prinaša dopolnitev omenjenega zakona, je poenostavljen postopek izdaje ali podaljšanja enotnega dovoljenja za tujce, ki so zaposleni v podjetjih z visoko dodano vrednostjo. Zavod RS za zaposlovanje  ne  bo za zgoraj omenjena podjetja preverjal pogojev iz 2.,3.,4., in 5. točke prvega odstavka 17. člena tega zakona.  Pogoj pa je, da se tujcu zagotavlja plačo najmanj v višini povprečne mesečne bruto plače v Republiki Sloveniji, nazadnje objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije (8. točka 1. odstavka 17. člena). 

Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, številka 13/2018, določa v 30. členu in 31. členu pogoje za vpis podjetij v register podjetij z visoko dodano vrednostjo.

Torej v register z visoko dodano vrednostjo se lahko vpišejo podjetja, ki izpolnjujejo določene pogoje po 30. členu zgoraj omenjenega zakona.   

(1) Podjetje z visoko dodano vrednostjo je gospodarska družba:

-        katere dodana vrednost na zaposlenega je vsaj 50 % nad slovenskim povprečjem ali katere dodana vrednost na zaposlenega je vsaj 25 % nad slovenskim povprečjem, v kolikor je hkrati letna rast števila zaposlenih vsaj 10 %,

-        ki zaposluje več kot 20 oseb in

-        katere letni prihodki znašajo najmanj 1.000.000 eurov.

(2) Register podjetij z visoko dodano vrednostjo vodi Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: sklad). Zoper odločitev sklada ni pritožbe, možen je upravni spor.

(3) V register podjetij z visoko dodano vrednostjo se vpiše gospodarska družba iz prvega odstavka tega člena, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

-        je ustanovljena vsaj tri leta,

-        ni v postopku likvidacije ali stečaja,

-        je za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih šestih mesecev predlagala obračune davčnega odtegljaja in nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

(4) Pogoje iz prvega odstavka tega člena preverja sklad ob vpisu v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ter najmanj enkrat letno. Pogoje iz prejšnjega odstavka preverja sklad ob vpisu v register podjetij z visoko dodano vrednostjo ter na začetku vsakega trimesečnega obdobja v koledarskem letu.

(5) Gospodarska družba, vpisana v register podjetij z visoko dodano vrednostjo, je dolžna sklad pisno obvestiti o tem, da ne izpolnjuje več pogojev iz tretjega odstavka tega člena, v 30 dneh od nastanka dogodka.

(6) Sklad izbriše gospodarsko družbo iz registra podjetij z visoko dodano vrednostjo, če ugotovi, da ne izpolnjuje več pogojev iz prvega ali tretjega odstavka tega člena.

(7) Sklad podatke iz tretje alineje tretjega odstavka tega člena, ki jih potrebuje za izvajanje svojih pristojnosti v skladu s tem zakonom, brezplačno pridobiva iz evidenc Finančne uprave Republike Slovenije.

(8) Minister s pravilnikom podrobneje predpiše vzpostavitev, vodenje in način javne objave registra podjetij z visoko dodano vrednostjo, podatke, ki se vodijo v registru, način, vsebino in obliko prijave vpisa ter izbrisa iz registra.

Za podrobnejše informacije o pogojih iz obeh členov prilagamo spletni naslov, kjer je objavljen Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv).

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7634