Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Po novem vstop v Republiko Slovenijo na dveh kontrolnih točkah

05. MAREC 2021  |   Zdenka Bedekovič

Objavljen je nov »Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19«. Odlok začne veljati od 6.3 in velja do 15.3.2021. Uporabljati pa se začne 8.3.2021. Do tega datuma pa se uporablja Odlok o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 (Uradni list RS, št. 21/21, 25/21 in 27/21).

Kontrolne točke se po novem bodo delile na dve kategoriji in sicer na:

»A kontrolno točko«, kjer je dovoljen prestop meje vsakomur, in

»B kontrolno točko«, kjer je dovoljen prestop meje samo tistim osebam, ki bodo uveljavili eno izmed izjem iz 10. člena tega odloka.

Torej, »kontrolne točke kategorije A« bodo obratovale neprekinjeno, a bo čas »kontrolnih točk kategorije B« določen na podlagi tega odloka ter objavljen na spletni strani policije.

Kontrolne točke A so vzpostavljene tako na cestnih povezavah z Italijansko republiko, kot Avstrijo in Madžarsko. Prav tako pa so določene na letalskih povezavah.

V primeru prihoda iz rdečih držav, se osebo napoti v karanteno na domu. Te se ne napoti v primeru kadar gre za osebo, ki ima pri sebi test oziroma ustrezno dokazilo.  

Torej za prihod iz rdečih držav oziroma administrativnih enot, je potrebo imeti PCR test, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa ali imeti hitri antigenski test HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa. Vstop je možen tudi na podlagi dokazila o ustrezni cepljenosti z ustreznimi odmerki. Testi morajo biti opravljeni v državi članici Evropske unije ali državi članici schengenskega območja ali pri organizacijah oziroma pri posameznikih v tretjih državah, ki jih Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznata kot ustrezne. Ti morajo biti objavljeni na spletni strani NLZOH-a.     

V primeru, da je oseba napotena ob vstopu v Republiko Slovenijo v karanteno na domu ter se je ta testirala s PCR testom ali HAG testom na prisotnost COVID-19, se šteje, da je karantena prekinjena v primeru negativnega testa. Novost pa je, da se sme testiranje opraviti peti dan po napotitvi v karanteno na domu. Po novem bo možnost prekiniti karanteno po petih dneh.   

Vstop v Republiko Slovenijo je dovoljen naslednjim kategorijam, ki prihajajo iz rdečih držav in sicer:  

- osebi, ki je napotena na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza in to ob prehodu meje izkazuje s »Spričevalom za delavce v sektorju mednarodnega prevoza« ali z drugo ustrezno listino;

- osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb v Republiko Slovenijo v gospodarskem prometu ali za tovorni ali potniški promet v tranzitu, če zapusti Republiko Slovenijo v osmih urah po vstopu v Republiko Slovenijo, in osebi, ki izvaja prevoz blaga ali oseb iz Republike Slovenije v gospodarskem prometu in se v Republiko Slovenijo vrača v osmih urah po izstopu iz Republike Slovenije;

- osebi, ki potuje v tranzitu čez Republiko Slovenijo in zapusti Republiko Slovenijo najpozneje v šestih urah po vstopu;

- osebi z diplomatskim potnim listom;

- osebi tujega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in zapusti Republiko Slovenijo takoj, ko je po izvršitvi naloge to mogoče, in predstavniku slovenskega varnostnega organa (policije ali pravosodja), ki izvršuje uradno nalogo in se vrne po vrnitvi po opravljeni nalogi.

- osebi, ki je bila prepeljana v Republiko Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, in spremljevalnemu zdravstvenemu osebju v tem vozilu; 7. otroku, ki še ni dopolnil 13 let in prehaja mejo skupaj z ožjim družinskim članom, ki ni napoten v karanteno na domu oziroma mu ni zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo;

- osebi pripadniku služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali drugi osebi, ki izvaja humanitarne prevoze ali nudi pomoč pri reševanju in odpravi posledic elementarnih nesreč;

- osebi pripadniku Slovenske vojske, policije ali uslužbencu državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini in drugim uslužbencem.

Oseba, ki uveljavlja izjemo iz 8. ali 9. točke prejšnjega odstavka, mora opraviti testiranje na prisotnost SARS-CoV-2 s PCR testom ali HAG testom ob prihodu v Republiko Slovenijo.

Prav tako se dovoli vstop osebam brez napotitve v karanteno na domu, če te predložijo negativni rezultat PCR ali HAG testa na virus COVID-19, ki ni starejši od sedem dni od dneva odvzema brisa in sicer:

- osebi  čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo oziroma s podpisano izjavo utemelji razlog za prehajanje meje kot dnevni delovni migrant. Ta se mora vrniti v 14 urah po prehodu meje;

- osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo, izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Republiki Sloveniji ali državi članici Evropske unije ali schengenskega območja in to izkazuje z ustreznimi dokazili. V primeru mladoletne osebe ali iz drugih razlogov ne more ta potovati sama, lahko pod enakimi pogoji vstopi tudi oseba, ki jo prevaža, vendar se mora čez mejo vrniti takoj po opravljenem prevozu;

- osebi, ki je naročena na zdravstveno storitev v Republiki Sloveniji in se čez mejo vrne takoj po opravljeni storitvi. Če je na zdravstveno storitev naročena mladoletna oseba, lahko pod enakimi pogoji vstopi njen skrbnik, če potujeta skupaj;

- osebi, ki je državljan države članice Evropske unije ali schengenskega območja, ki prihaja iz druge članice Evropske unije Stran 2042 / Št. 30 / 4. 3. 2021 Uradni list Republike Slovenije ali schengenskega območja, kjer je opravljal varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oskrbo ali nego družinskih članov, starševsko skrb in stik z otrokom, vzdrževalna dela na zasebnem objektu ali zemljišču, ki ga ima v lasti, najemu ali uporabi, ali je odpravljal neposredno nevarnost za zdravje, življenje in premoženje. Ta se mora vrniti v roku 12 ur po prehodu meje;

- osebi dvolastniku ali najemniku zemljišča v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki prehaja državno mejo s sosednjo državo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelskogozdarskih del in se vrača čez mejo najkasneje v 10 urah po prehodu meje.

Tudi za te osebe velja, da morajo za opravljanje testov upoštevati navodila, ki veljajo za kategorijo oseb, ki vstopajo iz rdečih držav.

Na kontrolnih točkah na notranjih mejah Republike Slovenije, lahko zdravstvena služba preverja zdravstveno stanje oseb, ki prehajajo mejo. Glede vstopa tujcev v Republiko Slovenijo pa so predpisane omejitve, ki jih je potrebno upoštevati tako, kot do sedaj. Prav tako pa morajo upoštevati ukrepe tudi osebe, ki prihajajo iz tujine in želijo prestajati karanteno v Republiki Sloveniji.

Spremenjen je tudi redeči seznam. Ta je objavljen, kot priloga odloku. 

Dostop do celotnega Odloka:

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-0627/odlok-o-dolocitvi-pogojev-vstopa-v-republiko-slovenijo-zaradi-zajezitve-in-obvladovanja-nalezljive-bolezni-covid-19