PKP7 - Spremembe pri izvršbi

30. DECEMBER 2020  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Členi 118 - 121 PKP7 (ZIUPOPDVE) prinašajo spremembe na področju davčne izvršbe, izvzema prejemkov iz izvršbe in stečajne mase ter glede odloga izvršbe.

Davčna izvršba

Davčni organ začne davčno izvršbo samo v nujnih zadevah. Zadeva se šteje za nujno, če davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, utemeljeno pričakuje, da bo plačilo obveznih dajatev ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ, po prenehanju ukrepa po tem členu, onemogočeno ali precej oteženo.

Ukrep velja do 31. januarja 2021. Vlada lahko ta ukrep podaljša še za obdobje treh mesecev.

Izvzetje prejemkov iz izvršbe in stečajne mase

Vsi prejemki, izplačani dolžniku na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe zaradi epidemije, razen prejemkov, ki predstavljajo nadomestilo plače ali plačilo za opravljene storitve, so izvzeti iz izvršbe po ZIZ in iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja po ZFPPIPP.

Odlog izvršbe

V izvršilnih postopkih, ki tečejo po ZIZ, se z dnem uveljavitve tega zakona odloži izvršba, če je dolžnik fizična oseba.

Izvršba se ne odloži, če gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal.

Ukrep velja do 31. januarja 2021. Vlada lahko ukrep s sklepom podaljša za obdobje treh mesecev.