Oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj EU

16. NOVEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Vlada RS je sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.  Zakon bo predvidoma v sredo, 25. 11. 2020 obravnavan v Državnem zboru, zato lahko pričakujemo še nekatere spremembe oz. dopolnitve.

Od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021 je dobava zaščitne in medicinske opreme, vključno s pridobitvami tega blaga znotraj EU, oproščene plačila DV, s pravico do odbitka DDV, če so kumulativno izpolnjeni naslednji pogoji:

a) blago je namenjeno za:

  • brezplačno razdeljevanje osebam, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, s strani organov in organizacij iz b) točke ali
  • brezplačno uporabo za osebe, ki jih je prizadela epidemija, so temu izbruhu izpostavljene ali se z njim spopadajo, pod pogojem, da blago ostane v lasti organov in organizacij iz b) točke

b) blago je dobavljeno državnemu organu ali organizaciji, organu lokalne skupnosti, drugi osebi javnega prava ali drugi organizaciji, ki se po predpisih šteje za dobrodelno organizacijo ali je blago dobavljeno za račun teh organov in organizacij ali blago iz druge države članice EU pridobi druga oseba za račun teh organov ali organizacij

Davčni zavezanec, ki uveljavlja oprostitev plačila DDV se mora na računu sklicevati na 71. člen PKP6 in razpolagati z izjavo kupca, da je blago namenjeno uporabi iz a) točke. 

Davčnemu organu je potrebno predložiti poročilo o opravljenih dobavah s predpisano vsebino. Poročilo se sestavi za koledarski mesec in se predloži preko eDavkov najkasneje do zadnjega delovnega dne za pretekli koledarski mesec.