Odmera NUSZ za leto 2018

07. FEBRUAR 2018  |   Jasmina Malnar Molek

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) določi zavezancem davčni organ, na podlagi podatkov občine, do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina.

NUZS se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko dovoljenje. Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe. Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja in čista tlorisna površina garaže za osebne avtomobile. Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom. Občinska skupščina lahko določi, da so poslovne površine tudi površine zemljišč, ki so namenjene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, parkirišča, delavnice na prostem in podobno.

NUSZ določi občina v skladu z dogovorom o usklajevanju meril in območij, na katerih se plačuje nadomestilo, in v skladu z dogovorom za določanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki ga sklenejo občine, pri čemer upoštevajo zlasti:

  • opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami in možnost priključitve za te objekte in naprave; 
  • lego in namembnost ter smotrno izkoriščanje stavbnega zemljišča; 
  • izjemne ugodnosti v zvezi s pridobivanjem dohodka v gospodarskih dejavnostih; 
  • merila; 
  • merila za oprostitev plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Davčni organ občini na podlagi njenega zahtevka posreduje podatke iz odmere davka na promet nepremičnin in davka na dediščine in darila, vendar je zavezanec za plačilo NUSZ neposredni uporabnik zemljišča oziroma stavbe ali dela stavbe: imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice, torej ne nujno kupec, obdarjenec oziroma dedič, ki pridobi nepremičnino, zato v vsakem primeru občino seznanite o spremembi lastništva nepremičnine in v primeru, če kot dedič, obdarjenec ali kupec ne boste hkrati tudi uporabnik nepremičnine, sporočite občini podatke o neposrednem uporabniku nepremičnine. Občini sporočite tudi morebitno spremembo podatkov o nepremičnini, ki vplivajo na določitev višine nadomestila (npr. namembnost nepremičnine). Na tej podlagi bo občina lahko davčnemu organu posredovala prave podatke za odmero NUSZ.

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje za leto vnaprej. Zavezanec plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča v trimesečnih obrokih,  v kolikor le to presega 200 evrov pa v dveh polletnih obrokih, razen če občinski odlok ne določa drugače.

Vir: FURS