Odlog plačila obveznosti kreditojemalcev po PKP6

16. NOVEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Vlada RS je sprejela besedilo Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19.  Zakon bo predvidoma v sredo, 25. 11. 2020 obravnavan v Državnem zboru, zato lahko pričakujemo še nekatere spremembe oz. dopolnitve.

Spremembe ZIUOPOK

Banka lahko odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe za obdobje 12 mesecev, če na dan 19. oktobra 2020, še niso zapadle v plačilo. Odlog se odobri, najkasneje do 31. 1. 2021, tudi za kreditne pogodbe, ki so na novo sklenjene v obdobju veljavnosti ZIUOPOK. Vlada lahko s sklepom ukrep podaljša za 6 mesecev.

Vlogo za odlog plačila je potrebno oddati najkasneje do 31. decembra 2020. Kreditojemalec k vlogi priloži izjavo, da ima na dan vložtve vloge poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev ali da mu je odobreno odloženo ali obročno plačilo obveznosti.

Za kreditojemalca šteje:

  • gospodarska družba, ustanovljena po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, ki ima sedež v Republiki Sloveniji;
  • zadruga, društvo, zavod, ustanova, fizična oseba, ki zaposluje delavce v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, ali samozaposlena oseba, ki ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo, ali nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
  • fizična oseba, ki je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
  • fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v RS in ni državljan RS