Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Napovedan dvig neobdavčenega zneska povračila stroškov prevoza na delo in z dela

23. JUNIJ 2022  |   Jasmina Malnar Molek

Po predlogu ministrstva za finance naj bi se s 1. 7. 2022, zaradi višjih cen goriv, neobdavčeno povračilo stroškov za prevoz na delo zvišalo iz 0,18 EUR na 0,21 EUR na kilometer. Ali to pomeni, da bodo delavci prejeli višje povračilo stroškov prevoza na delo in z dela?

Pravica do povračila stroškov je urejena v delovnopravni zakonodaji. Delavec je upravičen do povračila stroškov na način in v višini kot je določena s kolektivno pogodbo dejavnosti, podjetniško kolektivno pogodbo, internim aktom delodajalca ali pogodbo o zaposlitvi. Če je pravica po posameznem delovnopravnem aktu določena različno, delavcu pripada povračilo stroškov v višini, ki je zanj najugodnejša.

Davčna zakonodaja nikoli ne določa pravic delavca, temveč ureja le obdavčitev te pravice. Neobdavčeno višino povračila stroškov prevoza na delo in z dela ureja Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (v nadaljevanju Uredba), ki v 3. členu navaja:

(1) Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

(2) Če je znesek, izračunan po prejšnjem odstavku za posamezni mesec nižji od 140,00 eurov, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja pod pogoji iz prejšnjega odstavka ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v višini 140 eurov mesečno.

(3) Mesto opravljanja dela po tej uredbi je mesto, kjer se delo opravlja oziroma se začne opravljati. Običajno prebivališče po tej uredbi je prebivališče delojemalca, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Drugo prebivališče delojemalca je običajno prebivališče po tej uredbi le, če se delojemalec od tam vsaj štirikrat tedensko vozi na mesto opravljanja dela.

(4) Za določanje oddaljenosti v skladu s tem členom se upoštevajo najkrajše običajne cestne povezave.

(5) Če ima delojemalec pravico do uporabe službenega vozila za privatne namene in mu delodajalec za tako uporabo službenega vozila zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov za prevoz na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

Skladno z 130. členom ZDR-1 mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. ZDR-1 ne ureja načina in višine povračila, temveč napotuje na ureditev v kolektivnih pogodbah ali podzakonskem aktu. Podzakonski akt nikoli ni bil sprejet, zato za delodajalce, ki jih ne zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti velja, da način in višino povračil stroškov uredijo v internem aktu. 

Večina kolektivnih pogodb dejavnosti določa, da delavcu pripada povračila stroškov prevoza na delo in z dela v določenem procentu najcenejšega javnega prevoza, za vsak dan prisotnosti na delu, če je delovno mesto oddaljeno od mesta opravljanja dela več kot določeno število kilometrov. Le če delavec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, mu pripada povračilo stroškov prevoza v višini x EUR za x kilometer razdalje med bivališčem in mestom opravljanja dela.

Interni akti delodajalca običajno vežejo pravico do povračila stroškov za prevoz na delo in z dela na javni prevoz. So pa nekateri delodajalci s spremembo Uredbe, ki je v zasebnem sektorju pričela veljati septembra 2021, uredili povračilo stroškov prevoza na delo na način, da se ti povrnejo v višini kilometrine.

In da se vrnemo k našemu vprašanju ... ali bo višji neobdavčen znesek kilometrine rezultiral v višjem povračilu?

Če je delavec upravičen do povračila stroškov v višini kilometrine, je odgovor DA. Če je delavec upravičen do povračila stroškov v višini javnega prevoza, pa žal NE. Za slednje velja, da bodo upravičeni do višjega povračila le, če bo prišlo do podražitve cen javnega prevoza oziroma če bo prišlo do spremembe načina povračila stroškov (sprejema ali spremembe internega akta, ki bo pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela vezal na kilometrino).