Ministrstvo za finance v javno obravnavo posredovalo predloga novel zakonov o davku na dodano vrednost in o davku od dohodkov pravnih oseb

31. JULIJ 2018  |   Tadeja Bučar

Ministrstvo za finance je 18.7.2018 posredovalo v javno obravnavo predlog novele zakona o davku na dodano vrednost in predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

S predlogoma zakonov se v slovensko zakonodajo prenašajo evropske direktive, ki smo jih dolžni prenesti do konca leta 2018. Predloga zakonov bosta v javni obravnavi do 1. septembra 2018.

Novela zakona o davku na dodano vrednost

Predlog novele zakona o davku na dodano vrednost v slovenski pravni red prenaša določbe evropske direktive 2016/1065 o spremembi direktive 2006/112/ES glede obravnave kuponov ter del določb direktive 2017/2455, ki spreminja direktivo 2006/112/ES in direktivo 2009/132/ES v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede davka na dodano vrednost, ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo. Gre za obveznosti pri opravljanju telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev, kadar se te storitve opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci. Določbe obeh direktiv moramo v nacionalno zakonodajo prenesti najpozneje do 31. decembra 2018,  uporabljati pa se morajo začeti 1. januarja 2019.

Predlog zakona v delu, ki se nanaša na obravnavo kuponov, vsebuje določbe, s katerimi se kupone ločuje od inovativnih plačilnih sistemov in se zagotavlja nevtralnost obdavčenja, v delu, ki se nanaša na opravljanje telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in elektronskih storitev končnim potrošnikom v drugih državah članicah, pa vsebuje poenostavljena pravila za plačevanje DDV ter izdajanje računov za te storitve. Poleg tega se do 30. junija 2022 podaljšuje veljavnost sektorskega mehanizma obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, ukinjajo pa se tudi nekatere obveznosti zavezancev do davčnega organa.

Novela zakona o davku od dohodkov pravnih oseb 

Predlog novele zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo 2016/1164 o določitvi pravil proti praksam izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na delovanje notranjega trga, v delu, ki se nanaša na splošno pravilo proti zlorabam in pravilo glede nadzorovanih tujih družb. Omenjena instituta je potrebno v slovenski pravni red prenesti najpozneje do 31. decembra 2018.

Direktiva 2016/1164 uvaja pravila, veljavna za vse davčne zavezance, zavezane za plačilo davka od dohodkov pravnih oseb v državah članicah. Ukrepi, določeni v omenjeni direktivi, sledijo ukrepom, ki so bili sprejeti tudi na ravni Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju OECD) ter skupine G20 v okviru projekta boja proti zmanjševanju davčne osnove s prenosom dobička, poznanega kot Base erosion and profit shifting (BEPS).

OECD je javno objavila paket BEPS, ki ga je Svet OECD potrdil 1. oktobra 2015 . Vrzeli in neskladja v veljavnih mednarodnih davčnih pravilih lahko povzročijo, da dobički »izginejo« za davčne namene ali da pride do prenosa dobičkov v jurisdikcije brez obdavčitve ali z nizkimi obdavčitvami, kjer imajo podjetja malo ali nobene gospodarske dejavnosti. Takšno ravnanje je označeno kot zmanjševanje davčne osnove in prenašanje dobička (Base erosion and profit shifting – BEPS). 

BEPS ravnanja vplivajo na zaupanje v verodostojnost in poštenost davčnih sistemov, kar je posebej pomembno v času fiskalnih konsolidacij in socialnih stisk v številnih državah. BEPS paket, kot rezultat skupnega dela držav G20 in držav OECD ter široke vključenosti držav v razvoju in sodelovanja mednarodnih integracij, vključno z Evropsko unijo, vsebuje poročila glede 15 ukrepov in spremljevalno izjavo. Ukrepi:

Ukrep 1: Izzivi digitalnega gospodarstva

Ukrep 2: Nevtralizacija učinkov hibridnih neskladij

Ukrep 3: Pravila nadzorovane tuje družbe - CFC pravila (Controlled Foreign Company Rules)

Ukrep 4: Omejevanje zmanjševanja davčne osnove preko priznavanja obresti

Ukrep 5: Boj proti škodljivim davčnim praksam

Ukrep 6: Preprečevanje zlorab davčnih konvencij

Ukrep 7: Preprečevanje umetnih izogibanj statusu stalne poslovne enote

Ukrep 8: Transferne cene – neopredmetena sredstva

Ukrep 9: Transferne cene – tveganja in kapital

Ukrep 10: Transferne cene – druge visoko tvegane transakcije

Ukrep 11: Analiziranje in spremljanje BEPS (podatki)

Ukrep 12: Pravila za obvezna razkritja

Ukrep 13: Transferne cene – dokumentacija

Ukrep 14: Učinkovitost mehanizmov za reševanje sporov

Ukrep 15: Multilateralni instrument

Cilj ukrepov je, po pričakovanjih, obdavčitev dobičkov tam, kjer se opravlja ekonomska dejavnost, ki jih ustvarja.