Kaj za obrtnike in podjetnike prinaša sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)?

15. MAJ 2017  |   Mag. Nina Scortegagna Kavčnik

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), ki velja od 15.aprila 2017 dalje, je bilo poleg sprememb pri poročanju revidiranih družb in družb javnega interesa, spremenjenih tudi nekaj določb, ki se nanašajo na obrtnike in podjetnike.

1. Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) določa, da mora ime firme (OBRTNIK, podjetje za izvajanje obrtniških del, d.o.o.) vsebovati tri sestavine in sicer fantazijsko ime (OBRTNIK), napotilo na dejavnost (podjetje za izvajanje obrtniških del) in pravnoorganizacijsko obliko (d.o.o.). V imenu firme lahko uporabimo tudi besedo SLOVENIJA (npr. OBRTNIK SLOVENIJA ali SLOVENSKI OBRTNIK) ali besedo država, državni, republiški, občinski (npr. OBČINSKI FRIZER d.o.o. ipd.), vendar le, če za to dobimo dovoljenje Vlade RS. To so pravila, ki smo jih poznali že sedaj, novela pa prinaša še podrobnejša navodila v zvezi s tem.

Vlada lahko namreč odslej po prostem preudarku dovoli družbi uporabo omenjenih besed, če:

  • ima družba izpolnjene davčne in druge javnofinančne obveznosti;
  • družba ni v postopku insolventnosti oziroma prisilnega prenehanja;
  • družba opravlja pridobitno dejavnost, ki je za Republiko Slovenijo večjega pomena.Pri tem se šteje, da je dejavnost večjega pomena, če družba uspešno posluje in deluje družbeno odgovorno glede na dejavnost, dosedanje poslovanje in finančni položaj družbe ter usmerjenost družbe k razvoju in rasti. Pri tem bo Vlada te elemente pri družbi v ustanavljanju presojala na podlagi dejavnosti, vizije in poslanstva družbe, razvojne in trajnostne usmerjenosti družbe, analize trga, ciljnih trgov, ključnih področij delovanja družbe, finančne projekcije, načrta dela in zaposlovanja ter drugo.

V primeru družbe, katere večinski lastniki so tuje pravne ali fizične osebe, pri izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija pa bo Vlada dodatno preverila tudi organiziranost obvladujoče družbe v koncernu ali multinacionalki, mednarodni ugled koncerna ali multinacionalke ter njihovo prakso pojavljanja imen držav v firmah svojih odvisnih družb.

Pri tem velja opozoriti, da lahko Vlada tudi dovoljenje odvzame, če ugotovi, da družba pri opravljanju svoje dejavnosti huje krši zakonodajo in s tem krni ugled Republike Slovenije.

Podjetja imajo do 15. aprila 2018 čas, da uskladijo imena firm z navedenimi določbami in pridobijo ustrezna dovoljenja, sicer jih lahko zadanejo globe.

2. Še vedno je mogoče v firmi uporabiti ime in priimek oziroma psevdonim zgodovinske ali druge znamenite osebe le z njenim dovoljenjem (npr. FRANCE PREŠEREN d.o.o.), oziroma z dovoljenjem njenega zakonca in sorodnikov do tretjega kolena v ravni vrsti ter staršev, če so še živi, če je oseba že umrla, ni pa več potrebno ob tej uporabi zaprositi za dovoljenje ministra za javno upravo.

3. Odslej mora firma podružnice podjetnika poleg imena in priimka vsebovati tudi oznako, da gre za podružnico.

4. Novela prinaša tudi novosti pri vpisu podjetnika v poslovni register. Tako lahko bodoči podjetnik odslej odda prijavo za vpis v Poslovni register Slovenije en mesec v naprej (do sedaj do tri mesece v naprej).

5. V primeru, ko podjetnik ni lastnik objekta na poslovnem naslovu ali na poslovnem naslovu podružnice, navedenem v prijavi, mora sedaj ob vsaki prijavi priložiti overjeno izjavo lastnika objekta, ki podjetniku dovoljuje poslovanje na tem naslovu. Če lastnik objekta poda izjavo na točki VEM ali če podjetnik pridobi dovoljenje za opravljanje dejavnosti od Republike Slovenije, samoupravne lokalne skupnosti ali pristojnega državnega ali občinskega sklada, pristojnega za stanovanjske zadeve, na podlagi zakona, ki ureja stanovanjske stavbe, pa overitev podpisa na izjavi od sedaj naprej ni več potrebna.

6. Pri vodenju poslovnih knjig še vedno veljajo merila kdaj lahko podjetnik vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, pri čemer podjetniki, odslej, ne glede na velikost uporabljajo enotni računovodski standard t.j. SRS30 - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih.