Izplačilo nagrade vajencu

31. MAJ 2018  |   Jasmina Malnar Molek

Z Zakonom o vajeništvu (ZVaj), ki se je pričel uporabljati s 1.1.2018, se v slovenskem prostoru ponovno uvaja vajeništvo kot del sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja. V šolskem letu 2017/2018 se vajeništvo poskusno izvaja v šestih regijah, na šestih šolah, za štiri izobraževalne programe (mizar, kamnosek, oblikovalec kovin/orodjar, gastronomija/hotelirstvo).

ZVaj razlikuje tri kategorije vajencev glede na njihov status:

  • vajenci na rednem šolanju (dijak, ki se izobražuje po izobraževalnem programu za pridobitev srednje poklicne izobrazbe, ki se izvaja v vajeniški obliki izobraževanja),
  • vajenci, ki se uposabljajo med trajanjem delovnega razmerja (zaposleni, ki želijo pridobiti srednjo poklicno izobrazbo, se prekvalificirati ali nadaljevati poklicno in strokovno izobraževanje),
  • vajenci, ki se usposabljajo v času brezposelnosti (brezposelna oseba).

V prispevku se bomo posvetili le prvi kategoriji, vajencem dijakom. 

Vajenec z delodajalcem sklene pisno vajeniško pogodbo s predpisano vsebino, kot jo določa 16. člen ZVaj. Organizacija z vajencem ne sklene delovnega razmerja, vajenec ohrani status dijaka, saj se v organizaciji le praktično usposablja. Praktično usposabljanje z delom in izobraževanje vajenca v šoli sme trajati skupno največ 8 ur dnevno in 36 ur tedensko. Med poletnimi počitnicami mu mora organizacija omogočiti vsaj 6 tednov neprekinjenih poletnih počitnic in najmanj 8 dni drugih počitnic po šolskem koledarju. 

Vajenec je za čas praktičnega usposabljanja upravičen do nagrade, pri čemer mesečni znesek ne sme biti nižji od:

  • 250 eur za prvi letnik
  • 300 eur za drugi letnik in
  • 400 eur za tretji letnik

lahko pa je višji, če je tako določeno s kolektivno pogodbo dejavnosti, ki zavezuje delodajalca. Znesek je določen v bruto vrednosti, organizacija mora odtegniti še morebitno akontacijo dohodnine in prispevke za socialno varnost. Znesek nagrade ne vključuje dajatev, ki bremenijo delodajalca in povračila stroškov. Za čas praktičnega usposabljanja z delom mora organizacija vajencu zagotoviti povračilo stroškov prehrane in prevoza, povračila stroškov v zvezi s službeno potjo in izplačilo terenskega dodatka, v višini in pod pogoji kot veljajo za zaposlene. Povračila stroškov so neobdavčena pod pogoji in do zneskov kot jih določa Uredba.

Znesek nagrade mora biti izplačan v roku po kolektivni pogodbi oziroma do 15. v mesecu za pretekli mesec na vajenčev transakcijski račun. O izplačilu vajeniške nagrade se poroča na obrazcu REK-1a, vrsta dohodka 1021, oznaka 1109. Pri izplačilu nagrade vajencu je potrebno odvesti prispevek za poškodbe pri delu v višini 4,86 eur/mesečno in prispevek za zdrav. zavarovanje po stopnji 6,36%.

Skladno z Uredbo se plačila vajencem za obvezno praktično delo ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja in sicer glede na letnik šolanja do višine:

  • 250 eurov na mesec za 1. letnik,
  • 300 eurov na mesec za 2. letnik,
  • 400 eurov na mesec za 3. letnik.

V zvezi z plačilom prispevka za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni vajencev, je bilo izdano pojasnilo ZPIZ, dne 24.5.2018. Za vajence dijake pavšalni prispevek v letnem znesku 10,16 eur plačajo delodajalci do 20. oktobra (če je bil vajenec v vajeniški program vpisan v septembru) oziroma do 20. dne v mesecu po mesecu, v katerem je zaključen vpis vajenca. Delodajalcem sredstva za plačilo prispevka zagotavlja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.