Delno povračilo nekritih fiksnih stroškov

13. NOVEMBER 2020  |   Jasmina Malnar Molek

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (PKP6), sprejet na Vladi RS, v 107. členu predvideva pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov za obdobje oktober - december 2020. Upravičeno obdobje se lahko s sklepom vlade podaljša za šest mesecev.

Do ukrepa bodo upravičene pravne ali fizične osebe:

 • registrirane za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. 9. 2020 in
 • ki imajo vsaj enega zaposlenega na dan uveljavitve zakona ali
 • samozaposlena oseba, ki je na dan uveljavitve zakona vključena v zavarovanje na podlagi 15. člena ZPIZ-2 ali je družbenik ali delničar gospodarske družbe oziroma ustanovitelj zadruge ali zavoda, ki je poslovodna oseba in je na dan uveljavitve zakona vključena v zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-2 in
 • se na dan 31. 12. 2019 ne šteje za podjetje v težavah v smislu Uredbe 651/2014/EU in
 • ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu zaradi posledic epidemije COVID-19 in
 • zagotavlja, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Za upravičence ne štejejo:

 • neposredni ali posredni uporabniki proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70%
 • delodajalec, ki opravlja finančno ali zavarovalniško dejavnosti, ki spada v skupino K po SKD in ima več kot 10 zaposlenih na dan oddaje vloge,
 • tuje diplomatsko predstavništvo in konzulat, mednarodna organizacija, predstavništvo mednarodnih organizacij ter institucija, organ in agencija EU v RS.

Višina nekritih fiksnih stroškov je vezana na upad prihodkov od prodaje:

 • če je upad višji od 70% znaša 1,2% od letnih prihodkov za leto 2019
 • če je upad med 40% in 70% znaša 0,6% od letnih prihodkov za leto 2019

Prihodki od prodaje so čisti prihodki od prodaje, ugotovljeni po pravilih računovodenja (AOP 110).

Višina nekritih fiksnih stroškov ne sme presegati:

 • 1.000 EUR mesečno na redno zaposlenega v upravičenem obdobju,
 • 70% neto izgube (AOP 187) za srednje ali veliko podjetje oz. 90% neto izgube za mikro in malo podjetje.

Upravičenec bo izplačilo pomoči uveljavljal z oddajo vloge na FURS. V kolikor naknadno ugotovi, da ni izpolnjeval pogojev glede upada prometa ali je zahteval previsok znesek pomoči, o tem obvesti FURS najkasneje do roka za predložitev davčnega obračuna za leto 2020 in vrne preveč prejete pomoči v roku 30 dni.

Prikaz izračuna

Izračun