Spoštovani uporabnik Microsoft Internet Explorerja!

Spletni brskalnik, ki ga uporabljate, ne omogoča polne funkcionalnosti spletnih portalov OZS. V izogib težavam pri delu s portalom vam predlagamo, da uporabite sodobne spletne brskalnike kot so Google Chrome, Mozilla Firefox ali Microsoft Edge.

Hvala lepa za razumevanje.

Bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture

08. JULIJ 2021  |   Tamara Starič Petrović

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT), ki ga je Državni zbor sprejel dne 7. julija 2021 in je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 112/21 z dne 13. 7. 2021 ter velja od 14. 7. 2021, je uzakonil nov ukrep pomoči podjetjem - bon za izboljšanje gospodarskega položaja na področju gostinstva, turizma, športa in kulture. Kot že samo ime ukrepa nakazuje, bon je namenjen izboljšanju gospodarskega položaja podjetij, katerih dejavnosti sodijo v področja gostinstva, turizma, športa in kulture, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju.

Skladno s 43. členom ZIUPGT je bon unovčljiv za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture, ki so v celoti izvedene in koriščene na ozemlju Republike Slovenije. Slednji pogoj je novost, ki je boni, ki so bili omogočeni skladno z ZIUOOPE (PKP3), niso poznali. Tudi novi bon je evidentiran kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (FURS).

Upravičenci do bona so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. junija 2021. Polnoletne osebe oziroma oseba, ki bo v letu 2021 dopolnila 18 let (torej, osebe rojene leta 2003 in prej) so upravičene do bona v višini 100 eurov, medtem ko so mladoletne osebe, ki izpolnjujejo pogoj stalnega prebivališča, upravičene do 50 eurov. Za unovčitev bonov bo potrebno izpolniti izjavo, ki je določena z uredbo, ki bo izdana na podlagi ZIUPGT.

Tudi novi boni so prenosljivi pod enakimi pogoji, kot so to bili boni po PKP3. Bon ni predmet dedovanja. Od bona se ne plača dohodnina in se ne šteje v dohodek pri uveljavljanju pravic po predpisih, ki urejajo pravice iz javnih sredstev.

Ponudnik storitev, pri kateremu je mogoče bon unovčiti, je lahko le poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona:

- vpisan v Poslovni register Slovenije in

- opravlja kot glavno dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) po Prilogi I: Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008 in Priloga II: Pojasnila k standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 eno izmed naslednjih dejavnosti:

o 03.120 Sladkovodno ribištvo

o 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

o 49.392 Obratovanje žičnic

o 55. Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55),

o 56. Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56)

o 59.140 Kinematografska dejavnost

o 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

o 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup

o 77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

o 79.110 Dejavnost potovalnih agencij

o 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj

o 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

o 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

o 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

o 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

o 90.010 Umetniško uprizarjanje

o 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

o 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve

o 91.020 Dejavnost muzejev

o 91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

o 93.120 Dejavnosti športnih klubov

o 93.130 Obratovanje fitnes objektov

o 93.190 Druge športne dejavnosti

o 93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov

o 93.292 Dejavnost smučarskih centrov

o 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.

Poleg gor navedenih poslovnih subjektov, je lahko ponudnik storitev tudi nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki v skladu z uredbo, ki ureja dopolnilne dejavnosti na kmetiji, na dan unovčitve bona opravlja najmanj eno izmed gor navedenih dejavnosti.

Nove bone bo mogoče unovčiti od začetka uporabe uredbe, ki bo izdana v prihodnjih dneh, do 31. decembra 2021 (pri čemer lahko Vlada RS veljavnost bonov podaljša za nadaljnjih šest mesecev). Omenjena uredba bo opredeljevala način unovčitve bona preko informacijskega sistema FURS, povračila sredstev s strani FURS in način vodenja evidence bonov.

Povračilo sredstev s strani FURS na podlagi unovčenih bonov se izvede najpozneje v 30 dneh po datumu unovčitve bona. Ponudnik storitve od FURS prejme sredstva v višini unovčenega bona. Ponudnik storitve prejme sredstva na podlagi predložene pisne potrditve upravičenca in kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista. Ponudnik storitve mora hraniti predložene pisne potrditve upravičenca, kopije njegove osebne izkaznice ali potnega lista in vse ostale izjave, ki jih opredeljuje uredba, še dve leti po unovčitvi bona.

Kot v preteklosti, tudi po novem velja, da v primeru plačila storitve z bonom, ponudnik storitve za istovrstno storitev upravičencu ne sme zaračunavati višje cene, kot v primeru plačila z drugimi plačilnimi sredstvi. Prav tako niso dovoljene posebne, ločene ponudbe paketov z boni, temveč se morajo boni obravnavati kot plačilno sredstev za storitve po običajnem ceniku ponudnika storitev. Ponudnik storitve pa lahko določi najnižji možni znesek za koriščenje bona za posamezno opravljeno storitev, kar je novost. Upravičenec lahko svoj bon izkoristi tudi v več manjših zneskih in pri različnih ponudnikih storitev, a v skupni vrednosti do največ 100 eurov oziroma 50 eurov dobroimetja.

Nadzor nad ponudnikom storitev in upravičencem do bona izvaja Tržni inšpektorat Republike Slovenije (TIRS) v skladu s predpisi, ki urejajo inšpekcijski nadzor. ZIUPGT je izrecno uredil še morebitne zlorabe bonov in povračila upravičencem, katerih boni so bili neupravičeno izkoriščeni. V primeru da TIRS s pravnomočnim aktom ugotovi, da je pri unovčitvi bona prišlo do neupravičene uporabe s strani ponudnika storitve ali tretje osebe v škodo upravičenca, TIRS posreduje podatke o pravnomočnih aktih na FURS. FURS na podlagi pravnomočnega akta o ugotovljeni neupravičeni uporabi bona vrednost takšne unovčitve bona vrne upravičencu kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu FURS. V primeru, da je rok za unovčenje bona potekel, mora upravičencu škodo povrniti ponudnik storitve ali tretja oseba, pri katerem je bila ugotovljena zloraba oz. neupravičena uporaba bona.